Dlaczego warto wybrać szkołę integracyjną?

Dlaczego warto wybrać szkołę integracyjną?

Zastanawiając się nad tym, do jakiej szkoły posłać swoje dziecko, rodzic rozważa wiele ważnych dla niego kwestii. Stając przed decyzją o posłaniu swojego dziecka do klasy razem z dziećmi niepełnosprawnymi pojawia się jeszcze kilka dodatkowych pytań. Poniżej znajduje się garść informacji, które mogą pomóc podjąć decyzję o wyborze klasy dla swojego dziecka.

W klasach integracyjnych ilość uczniów to 15 – 20, w tym 3 – 5 to dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W takiej klasie pracuje również dwóch pedagogów, nauczyciel nauczania początkowego (lub przedmiotowego w starszych klasach) oraz nauczyciel wspomagający. Proces kształcenia jest zindywidualizowany i dostosowany do możliwości każdego dziecka. Uczniowie korzystają z różnych specjalistów: pedagoga, psychologa i logopedy. Wszystko to daje możliwość zapewnienia optymalnych warunków dla wszechstronnego rozwoju dzieciom z niepełnosprawnością, ale również dla dzieci zdrowych.

Taki rodzaj nauczania daje szansę na wyrwanie dzieci niepełnosprawnych z domu, zdobycie potrzebnych umiejętności społecznych, a także naukę od zdrowych rówieśników. Wiele korzyści otrzymują również dzieci zdrowe. Uczniowie uczą się pozytywnych postaw w stosunku do osób niepełnosprawnych, stają się wrażliwe na potrzeby innych osób, a także stają się bardziej odpowiedzialne i empatyczne. Wiedzą również, jak zachować się spotykając osobę niepełnosprawną.

Ważną kwestią jest fakt, że w klasach integracyjnych próbuje się osłabić postawę rywalizacyjną w nauce. Nie porównuje się wyników dzieci, a wyniki tego samego ucznia, tym samym zachęca się go do przekraczania swoich osiągnięć. Dzięki temu dzieci uczą się postawy otwartej na współpracę i wzajemne wspieranie się w pokonywaniu trudności.

Dzieci pełnosprawne uczą się tolerancji, cierpliwości i wyrozumiałości. Dbając o swoich kolegów, mają okazję doświadczać pozytywnych odczuć związanych z dbaniem o inną osobę, mogą poczuć się lepiej, a także wzmocnić swoją samoocenę.  W trakcie spędzania czasu z osobami niepełnosprawnymi, dzieci mają okazję zrozumieć, że różnimy się jednak nie jest to niczym złym. Pozwala to na wyłonienie się ich indywidualnych umiejętności i potrzeb bez obawy, że zostaną odrzucone.

Wychowanie do integracji zakłada wychowanie do akceptowania wszystkich różnic pomiędzy różnymi kategoriami ludzi (o ile te różnice nie zagrażają ładowi społecznemu), poszanowanie bezwarunkowej wartości i godności osoby ludzkiej. Dzieci w klasach integracyjnych dzięki częstym kontaktom z niepełnosprawnymi rówieśnikami mają szansę przekonania się, że tym, co najważniejsze w kontaktach interpersonalnych nie są widoczne na pierwszy rzut oka deficyty funkcjonowania wynikające z niepełnosprawności, ale cechy osobowości, sposoby reagowania na określone sytuacje czy zachowanie się uczestników interakcji (Rudek, 2003).

Niekiedy rodzice dzieci zdrowych obawiają się obniżenia wyników nauczania w klasie o różnych możliwościach. Badania wykazały jednak, iż wspólna nauka dzieci zdrowych i niepełnosprawnych w jednej klasie nie skutkuje pogorszeniem wyników tych pierwszych i obawy rodziców są raczej nieuzasadnione. Dzieci uczące się w klasach integracyjnych osiągają takie same, a nawet wyższe wyniki w opanowaniu wiedzy szkolnej i umiejętności szkolnych w porównaniu z uczniami z równoległych klas nieintegracyjnych (Bogcka, Żyro, 2006).

Klasy integracyjne są zwykle mniej liczne, jest dwóch nauczycieli a dodatkowo indywidualne podejście do ucznia skutkuje wysoką jakością nauczania.

Katarzyna Podstawa

Rudek I. (2003). Postawy wobec osób niepełnosprawnych jako wyznacznik działań integracyjnych. W: Z. Kazanowski, D. Osik – Chudowolska (red.), Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych. Lublin: UMCS;

Bogucka J., Żyro D. (2006). Integracja dzieci niepełnosprawnych w polskiej szkole. Remedium, 10 (164).

Dodaj komentarz