Innowacje i programy własne

„Pięknie czytam, uważnie słucham”

Osoby odpowiedzialne za innowację: Małgorzata Wiśniewska, Ewa Wcisło.
W dzisiejszych czasach czytanie książek staje się coraz mniej popularną formą spędzania wolnego czasu. (Więcej)

Solna Akademia Dziecięca

Osoba odpowiedzialna: Monika Rachwał

„Przyłapani na dobrym zachowaniu”

Autorzy innowacji: Justyna Kamisińska, Kinga Piotrowska, Katarzyna Podstawa, Aneta Spisak

Więcej o innowacji.


 „Mali kucharze”

Pokarm jest warunkiem życia ludzkiego,

ilość i jakość pokarmu warunkuje jego przedłużenie.”

Andrzej Czesław Klimuszko

Autor innowacji: Karolina Celary

Mali kucharze (więcej)


,,Krok w kierunku kreatywności”

Autor innowacji: Mariola Taboł

Innowacja będzie prowadzona w bieżącym roku szkolnym w klasie 3c. (więcej)


WARSZTATY PLASTYCZNO – TERAPEUTYCZNE”

Czynne uprawianie plastyki przez dzieci zyskuje na świecie coraz więcej entuzjastów. Świadczą o tym liczne konkursy, wystawy, cenne nagrody przyznawane młodym autorom, organizowane galerie, liczne publikacje.

Prace plastyczne dzieci określane są często terminem „twórczości dziecięcej”, podkreślając tym samym bogactwo inwencji i pomysłowości, żywiołowości i siłę procesu tworzenia, jak również i to, że w wyniku tego procesu powstają niejednokrotnie wytwory artystycznie wartościowe i piękne. (więcej)


 

„MODA NA CZYTANIE”

„Nikt nie rodzi się czytelnikiem,
czytelnika trzeba wychować”.

Biblioteka szkolna rozpoczyna w roku szkolnym 2015/2016 realizację innowacji MODA NA CZYTANIE.
Założeniem tej  innowacji jest rozwijanie kontaktu dzieci z książką w taki sposób, aby był on dla nich przygodą, która rozwija ich wyobraźnię i stanowi radość dzieciństwa. Celem innowacji jest również ukazanie najmłodszemu pokoleniu czytelników niezwykłej wartość  słowa pisanego i uczulenie go na potencjał jaki daje książka i spotkania w bibliotece.

Działania innowacyjne dotyczyć będą zarówno najmłodszych czytelników
z oddziałów przedszkolnych, którzy wezmą udział w cotygodniowych spotkaniach bibliotecznych pod nazwą PRZYGODA Z KSIĄŻKĄ. Czytanie dziecku
dla przyjemności  jest bowiem najskuteczniejszą metodą wychowania mądrego czytelnika.
Starsi czytelnicy dostaną natomiast szansę zdobywania jedynych w swoim rodzaju odznak czytelniczych, przyznawanych zgodnie z regulaminem za systematyczne odwiedzanie biblioteki i samodzielne czytanie książek. Zachęcanie dzieci do sięgania po odpowiednią lekturę jest niezbędnym elementem w procesie wychowania prawdziwego „biblioluba”.

Cela innowacji:

 1.    Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych już u najmłodszych  dzieci.
 2.    Zapoznanie dzieci z literaturą dziecięcą.
 3.    Rozbudzanie zamiłowania do samodzielnego sięgania po książki.
 4.    Wyrobienie nawyku systematycznego odwiedzania instytucji biblioteki.
 5.    Nabywanie umiejętności świadomego i samodzielnego korzystania z zasobów biblioteki.
 6.    Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.
 7.    Inspirowanie do wyrażania własnych myśli i przeżyć,
 8.    Uwrażliwienie na piękno słowa pisanego i mówionego.
 9.    Uświadomienie rodzicom wartości codziennego czytania.
 10.    Rozwijanie fantazji, pobudzenie do aktywności i odkrywania rzeczy nowych.
 11.    Kształtowanie postaw moralnych.
 12.    Utrwalanie i doskonalenie umiejętności czytania.

Serdecznie zapraszam do biblioteki !

Monika Hebda


„Symboliczne formy pracy z agresją.”

Narastające, niepokojące zjawiska w szkole, jak i trudności w egzekwowaniu zachowań akceptowanych społecznie wśród uczniów, niepełne zadowolenie z efektów naszej pracy wychowawczej nad kształtowaniem prawidłowych postaw i zachowań uczniowskich, skłoniły nas do wprowadzenia zmian innowacyjnych w działaniach wychowawczych w szkole. Jak wiemy, szkoła to miejsce budowania wartościowych przyjaźni, ale – niestety również środowisko, w którym pojawia się agresja i przemoc. By minimalizować ich wpływ i rozmiar, trzeba nie tylko samemu reagować, lecz także nauczyć dzieci odpowiednich reakcji.(więcej)


„ Wprowadzanie treści ekologicznych na zajęciach terenowych w ramach wychowania fizycznego”

   Innowacja obejmuje uczniów klasy V od roku szkolnego 2008/09. W trakcie prowadzonych zajęć terenowych, uczniowie, oprócz wiedzy i umiejętności z zakresu wychowania fizycznego poznają zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska. Podczas proponowanych zajęć dzieci mają bezpośredni kontakt z przyrodą, poznają jej piękno, kształtują właściwą postawę wobec konieczności jej ochrony, a poprzez pokonywanie długich tras i naturalnych przeszkód rozwijają ogólną sprawność fizyczną.

Biorąc pod uwagę bazę sportową szkoły, walory środowiska przyrodniczego oraz możliwości wykorzystania oferty środowiska lokalnego, a także założenia innowacji, opracowano program własny  wychowania fizycznego na II etapie edukacyjnym „ Zdrowo w zielony świat”, który z powodzeniem został wdrożony do realizacji. Zgodnie z założeniami i priorytetami programu, szczególny nacisk kładzie się na organizowanie zajęć poza budynkiem szkoły w środowisku naturalnym.

1 2

 

 

 

 

 

 

 

 


„Blokowe nauczanie przyrody w klasach IV –VI”

Działalnością innowacyjną objęci są uczniowie II etapu edukacyjnego, czyli klasy IV –VI. Lekcje przyrody odbywają się raz w tygodniu, w formie kilkugodzinnych bloków tematycznych, zakończonych posiłkiem spożywanym wspólnie, z zachowaniem zasad zdrowego żywienia. Jednym z najważniejszych elementów skutecznej edukacji przyrodniczej, prowadzonej zgodnie z założeniami innowacji jest realizowanie jej poza szkołą, w środowisku naturalnym – nauczanie blokowe przyrody umożliwia wyjście w teren, gdzie uczniowie sami mogą przeprowadzić badania i obserwacje.

 Ważnym założeniem proponowanych działań innowacyjnych jest ograniczenie roli podręcznika i ćwiczeń w procesie dydaktycznym. Głównym narzędziem pracy nauczyciela jest żywa, obrazowa mowa, naturalne okazy, inne niż podręcznik źródła wiedzy, jak czasopisma, albumy, a pięknie ozdobione zeszyty dzieci, zawierające najważniejsze treści lekcji – stają się faktycznie podręcznikami.

Nauczanie przyrody odbywa się w oparciu o program własny „ Dzieci rosną każdego dnia”. Treści nauczania w w/w programie zostały zgrupowane w bloki obejmujące skorelowane ze sobą zagadnienia, zostały dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka, jednak nie stanowią one najważniejszego celu, którym jest dbałość o prawidłowy przebieg rozwoju dzieci i przystosowanie młodego człowieka do życia, a nie do systemu.

Renata Łanoszka

4 3