Innowacje i programy własne

Rok szkolny 2019/2020

„Bezpieczny przedszkolak”

Autor: Kinga Piotrowska

Kształtowanie i wychowanie człowieka zaczyna się już od najmłodszych lat. Postawa obronna wobec zagrożeń, którą uda się wykształcić u dziecka w wieku przedszkolnym, owocuje przez całe życie. Podstawowe czynności ratujące życie to proste działania, których może nauczyć się wykonywać każdy, aby skutecznie ratować ludzkie życie przed przyjazdem pogotowia ratunkowego. (Więcej)


 

Programowanie z elementami robotyki”

Autor: Marta Giza – Balawajder

Innowacja skierowana jest do uczniów klasy 2 i 4 szkoły podstawowej. Czas realizacji innowacji przewidziany jest na jeden rok szkolny z możliwością jej kontynuacji. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu dla danej klasy. Niniejsza innowacja ma na celu zwiększenie kompetencji uczniów w zakresie technologii informatycznej poprzez poznanie podstaw programowania i sterowania robotem edukacyjnym. Ma zachęcić do nauki i zapamiętywania ważnych treści informatycznych poprzez wzbudzenie zainteresowania i chęci pracy przez samych uczniów.

Głównym założeniem pracy na innowacyjnych zajęciach będzie wykorzystanie nowoczesnych metod nauki programowania wzbogacone o naukę sterowania robotem. Budowania algorytmu mającego na celu rozwiązanie postawionego zadania, oraz pobudzenia logicznego i twórczego myślenia. Istotną rzeczą jest aby uczeń nie tylko rozwijał swoje zainteresowania ale został zainspirowany poprzez programowanie do algorytmicznego myślenia.„Lektura to nie bzdura”

Autor: Monika Rachwał

Adresatami innowacji są uczniowie klas 4b, 5a, 5b. Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2019/2020 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach lekcji języka polskiego raz w miesiącu. Główny cel innowacji to zaszczepienie nawyków czytelniczych i rozwijanie zamiłowania do literatury. Jej podstawowym założeniem jest popularyzowanie czytelnictwa, zaktywizowanie do twórczego wysiłku i integrowanie społeczności klasowej. Podjęte działania mają na celu wdrożenie dzieci do częstych kontaktów z książką, zachęcenie do polubienia czytania, rozwijanie wyobraźni, docenienie piękna i wartości płynących z obcowania z książką oraz rozwijanie pewności siebie i umiejętności recenzowania i prezentowania własnych opinii na
forum klasy.

 


 

„ English – the language of the world” –
Angielski językiem świata

Innowacja z j. angielskiego – Ewa Czyż
Innowacja prowadzona w klasie VIII w ramach koła j.angielskiego.
Program
Innowacja ma na celu rozwinąć umiejętności językowe uczniów – w szczególności umiejętność
porozumiewania się w j. angielskim. W trakcie zajęć uczniowie będą starać się mówić wyłącznie w
języku angielskim. Na zajęciach będą wykorzystywane różne metody i pomoce dydaktyczne, m.in. :
gry i zabawy obcojęzyczne, piosenki, odgrywanie scenek, dyskusja, debata itp.


„Pięknie czytam, uważnie słucham”

Osoby odpowiedzialne za innowację: Małgorzata Wiśniewska, Monika Rachwał.
W dzisiejszych czasach czytanie książek staje się coraz mniej popularną formą spędzania wolnego czasu. (Więcej)
 

,,Zadania z treścią – to nie takie trudne’’

Autor: Joanna Major

Innowacja adresowana jest do uczniów klas piątych. Czas realizacji innowacji obejmuje jeden rok szkolny z możliwością jej kontynuowania w następnym roku. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych, jako element godzin lekcyjnych.

Realizacja innowacji ma na celu podniesienie kompetencji matematycznych uczniów związanych z umiejętnością
rozwiązywania zadań z treścią. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do podejmowania wysiłku intelektualnego, poznania i wykorzystywania przez uczniów różnych metod i technik pracy nad zadaniami; rozwijanie u uczniów umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstów (w tym matematycznych);  kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie analizy dostępnych informacji i wyciągania z nich wniosków; doskonalenie uczniowskich umiejętności matematyzacji i prowadzenia rozumowań na gruncie matematycznym;  doskonalenie umiejętności interpretowania i krytycznej oceny przez uczniów sensowności wyników uzyskanych na gruncie matematyki w kontekście fabuły zadania z treścią; ukazanie uczniom związku matematyki z życiem codziennym i dostrzeganie przez nich zależności matematycznych w otaczającym świecie; kształtowanie uczniowskiego rozumienia i posługiwania się językiem matematyki.


,,Matematyka dla smyka’’

Autor: Joanna Major

Czas realizacji innowacji obejmuje trzy lata szkolne. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych, jeden raz w tygodniu.

Niniejsza innowacja ma na celu kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów pierwszego etapu edukacyjnego, zaspokajanie naturalnej ciekawości poznawczej dzieci w zakresie liczb, działań i figur geometrycznych oraz stymulowanie harmonijnego rozwoju dzieci w zakresie posługiwania się pojęciami matematycznymi i logicznego myślenia, a także odkrywanie przez dzieci związków przyczynowo-skutkowych.

Narzędziem stosowanym w innowacji są różnorodne gry i  zabawy, które pozwalają dodatkowo hartować  dojrzałości emocjonalną uczniów.

 


Rok szkolny 2018/2019

„Solna Akademia Dziecięca”

Osoba odpowiedzialna: Monika Rachwał


„Przyłapani na dobrym zachowaniu”

Autorzy innowacji: Justyna Kamisińska, Kinga Piotrowska, Katarzyna Podstawa, Aneta Spisak.

Więcej o innowacji.


 „Mali kucharze”

Pokarm jest warunkiem życia ludzkiego,

ilość i jakość pokarmu warunkuje jego przedłużenie.”

Andrzej Czesław Klimuszko

Autor innowacji: Karolina Celary

Mali kucharze (więcej)


,,Krok w kierunku kreatywności”

Autor innowacji: Mariola Taboł

Innowacja będzie prowadzona w bieżącym roku szkolnym w klasie 3c. (więcej)


Warsztaty plastyczno-terapeutyczne”

Czynne uprawianie plastyki przez dzieci zyskuje na świecie coraz więcej entuzjastów. Świadczą o tym liczne konkursy, wystawy, cenne nagrody przyznawane młodym autorom, organizowane galerie, liczne publikacje.

Prace plastyczne dzieci określane są często terminem „twórczości dziecięcej”, podkreślając tym samym bogactwo inwencji i pomysłowości, żywiołowości i siłę procesu tworzenia, jak również i to, że w wyniku tego procesu powstają niejednokrotnie wytwory artystycznie wartościowe i piękne. (więcej)


 

„Moda na czytanie”

„Nikt nie rodzi się czytelnikiem,
czytelnika trzeba wychować”.

Biblioteka szkolna rozpoczyna w roku szkolnym 2015/2016 realizację innowacji MODA NA CZYTANIE.
Założeniem tej  innowacji jest rozwijanie kontaktu dzieci z książką w taki sposób, aby był on dla nich przygodą, która rozwija ich wyobraźnię i stanowi radość dzieciństwa. Celem innowacji jest również ukazanie najmłodszemu pokoleniu czytelników niezwykłej wartość  słowa pisanego i uczulenie go na potencjał jaki daje książka i spotkania w bibliotece.

Działania innowacyjne dotyczyć będą zarówno najmłodszych czytelników
z oddziałów przedszkolnych, którzy wezmą udział w cotygodniowych spotkaniach bibliotecznych pod nazwą PRZYGODA Z KSIĄŻKĄ. Czytanie dziecku
dla przyjemności  jest bowiem najskuteczniejszą metodą wychowania mądrego czytelnika.
Starsi czytelnicy dostaną natomiast szansę zdobywania jedynych w swoim rodzaju odznak czytelniczych, przyznawanych zgodnie z regulaminem za systematyczne odwiedzanie biblioteki i samodzielne czytanie książek. Zachęcanie dzieci do sięgania po odpowiednią lekturę jest niezbędnym elementem w procesie wychowania prawdziwego „biblioluba”.

Cela innowacji:

 1.    Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych już u najmłodszych  dzieci.
 2.    Zapoznanie dzieci z literaturą dziecięcą.
 3.    Rozbudzanie zamiłowania do samodzielnego sięgania po książki.
 4.    Wyrobienie nawyku systematycznego odwiedzania instytucji biblioteki.
 5.    Nabywanie umiejętności świadomego i samodzielnego korzystania z zasobów biblioteki.
 6.    Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.
 7.    Inspirowanie do wyrażania własnych myśli i przeżyć,
 8.    Uwrażliwienie na piękno słowa pisanego i mówionego.
 9.    Uświadomienie rodzicom wartości codziennego czytania.
 10.    Rozwijanie fantazji, pobudzenie do aktywności i odkrywania rzeczy nowych.
 11.    Kształtowanie postaw moralnych.
 12.    Utrwalanie i doskonalenie umiejętności czytania.

Serdecznie zapraszam do biblioteki !

Monika Hebda


„Symboliczne formy pracy z agresją.”

Narastające, niepokojące zjawiska w szkole, jak i trudności w egzekwowaniu zachowań akceptowanych społecznie wśród uczniów, niepełne zadowolenie z efektów naszej pracy wychowawczej nad kształtowaniem prawidłowych postaw i zachowań uczniowskich, skłoniły nas do wprowadzenia zmian innowacyjnych w działaniach wychowawczych w szkole. Jak wiemy, szkoła to miejsce budowania wartościowych przyjaźni, ale – niestety również środowisko, w którym pojawia się agresja i przemoc. By minimalizować ich wpływ i rozmiar, trzeba nie tylko samemu reagować, lecz także nauczyć dzieci odpowiednich reakcji.(więcej)


„ Wprowadzanie treści ekologicznych na zajęciach terenowych w ramach wychowania fizycznego”

   Innowacja obejmuje uczniów klasy V od roku szkolnego 2008/09. W trakcie prowadzonych zajęć terenowych, uczniowie, oprócz wiedzy i umiejętności z zakresu wychowania fizycznego poznają zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska. Podczas proponowanych zajęć dzieci mają bezpośredni kontakt z przyrodą, poznają jej piękno, kształtują właściwą postawę wobec konieczności jej ochrony, a poprzez pokonywanie długich tras i naturalnych przeszkód rozwijają ogólną sprawność fizyczną.

Biorąc pod uwagę bazę sportową szkoły, walory środowiska przyrodniczego oraz możliwości wykorzystania oferty środowiska lokalnego, a także założenia innowacji, opracowano program własny  wychowania fizycznego na II etapie edukacyjnym „ Zdrowo w zielony świat”, który z powodzeniem został wdrożony do realizacji. Zgodnie z założeniami i priorytetami programu, szczególny nacisk kładzie się na organizowanie zajęć poza budynkiem szkoły w środowisku naturalnym.

1 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 


„Blokowe nauczanie przyrody w klasach IV –VI”

Działalnością innowacyjną objęci są uczniowie II etapu edukacyjnego, czyli klasy IV –VI. Lekcje przyrody odbywają się raz w tygodniu, w formie kilkugodzinnych bloków tematycznych, zakończonych posiłkiem spożywanym wspólnie, z zachowaniem zasad zdrowego żywienia. Jednym z najważniejszych elementów skutecznej edukacji przyrodniczej, prowadzonej zgodnie z założeniami innowacji jest realizowanie jej poza szkołą, w środowisku naturalnym – nauczanie blokowe przyrody umożliwia wyjście w teren, gdzie uczniowie sami mogą przeprowadzić badania i obserwacje.

 Ważnym założeniem proponowanych działań innowacyjnych jest ograniczenie roli podręcznika i ćwiczeń w procesie dydaktycznym. Głównym narzędziem pracy nauczyciela jest żywa, obrazowa mowa, naturalne okazy, inne niż podręcznik źródła wiedzy, jak czasopisma, albumy, a pięknie ozdobione zeszyty dzieci, zawierające najważniejsze treści lekcji – stają się faktycznie podręcznikami.

Nauczanie przyrody odbywa się w oparciu o program własny „ Dzieci rosną każdego dnia”. Treści nauczania w w/w programie zostały zgrupowane w bloki obejmujące skorelowane ze sobą zagadnienia, zostały dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka, jednak nie stanowią one najważniejszego celu, którym jest dbałość o prawidłowy przebieg rozwoju dzieci i przystosowanie młodego człowieka do życia, a nie do systemu.

Renata Łanoszka

4 3