Świetlica

W naszej szkole funkcjonuje świetlica, w której dzieci przed i po lekcjach mogą mile spędzić czas.

GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Poniedziałek 7:00 – 17:00
Wtorek 7:00 – 17:00
Środa 7:00 – 17:00
Czwartek 7:00 – 17:00
Piątek 7:00 – 17:00

ZASADY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W SIERCZY

1. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie ustaleń szkolnego zespołu rekrutacyjno-kwalifikacyjnego powołanego przez dyrektora szkoły.

2. Szkolny zespół rekrutacyjno-kwalifikacyjny przeprowadza nabór do świetlicy w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły.

______________________________________________________________________________

3. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

3.1 najmłodsze obojga rodziców pracujących,

3.2 dzieci, których rodzeństwo kontynuuje edukację w naszej szkole,

3.3 rodziców samotnie wychowujących dzieci,

3.4 matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy,

3.5 umieszczone w rodzinach zastępczych,

3.6 z rodzin objętych nadzorem kuratora.

______________________________________________________________________________

4.Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie w sekretariacie/księgowości szkoły prawidłowo oraz kompletnie wypełnionego wniosku w wyznaczonym przez szkołę terminie.

5. Liczba miejsc jest ograniczona. Wnioski i prośby indywidualne rozpatruje dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcami świetlicy.

6. W przypadku nieusprawiedliwionej, ciągłej nieobecności dziecka na zajęciach w świetlicy powyżej 2 tygodni, uczeń może być skreślony z listy dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej.

7. O skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej decyduje dyrektor w porozumieniu z wychowawcami świetlicy.

8. Komisja rekrutacyjna tworzy listę rezerwową uwzględniając w/w kryteria przyjęć do świetlicy.

9. Dzieci nie przyjęte do świetlicy umieszczane są na liście rezerwowej i kolejno przyjmowane, jeżeli ktoś z uczestników zrezygnuje lub zostanie skreślony z listy dzieci uczęszczających do świetlicy.

 

Karty zapisu są dostępne w sekretariacie szkoły, w księgowości, można je również pobrać poniżej.

karta-zapisu (wersja pdf)

karta-zapisu (wersja word)

_____________________________________________________________________________

Świetlica szkolna czynna jest w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.

Opiekunami świetlicy są Teresa Zabłocka-Mierczak, Izabela Jureczko-Świerk, Arkadiusz Janusz, Łukasz Magda.

Świetlica w naszej szkole mieści się w sali nr 30 na I piętrze (naprzeciw pokoju nauczycielskiego).

Do świetlicy uczęszczają uczniowie z klas I-VI.

Dzieci do świetlicy szkolnej zapisywane są na podstawie kart zgłoszeń:

– kartę zgłoszenia wypełniają rodzice (prawni opiekunowie),
– kartę zgłoszeń przyjmuje i przechowuje w dokumentacji sekretariat szkoły,
– w sporadycznych przypadkach dziecko może być zapisane w ciągu roku szkolnego.
Rodzice samodzielnie zaopatrują dzieci w wyprawkę świetlicową do końca pierwszego tygodnia nauki w szkole.

______________________________________________________________________________

WYPRAWKAŚWIETLICOWA:

– RYZA PAPIERU
– BLOK RYSUNKOWY, KARTKI KOLOROWE A3, A4
– BLOK TECHNICZNY Z KOLOROWYMI KARTKAMI A3, A4
– PASTELE
– PLASTELINA
– FARBY, PĘDZELEK
– KLEJ BIUROWY, KLEJ TYPU MAGIK, WIKOL
– RĘCZNIKI PAPIEROWE

______________________________________________________________________________

CEL DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY:

Celem działalności świetlicy szkolnej jest głównie zapewnienie opieki uczniom po lekcjach w bezpiecznym, miłym otoczeniu oraz stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu i odrobienia zadań domowych.
Świetlica pracuje według rocznego planu pracy opracowanego w oparciu o aktualny plan pracy szkoły. Realizowany jest on w formie tematów tygodniowych, które dotyczą najbliższego otoczenia dzieci rodziny, szkoły, kolegów.

Zabawa to obok nauki podstawowa forma aktywności dzieci. Dlatego też uczniowie mają czas na dowolne zabawy zgodne z własnymi upodobaniami. Właściwie dobrane, odpowiednio zorganizowane gry i zabawy wzbogacają świadomość dzieci, kształtują różnorakie umiejętności m.in. wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą umiejętność logicznego myślenia, kreatywność, pamięć i wyobraźnię.

Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrażanie dzieci do przestrzegania przyjętych w świetlicy zasad zachowania się. Ważne jest także wyrabianie umiejętności nawiązywania poprawnych kontaktów interpersonalnych, ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.
W świetlicy staramy się na bieżąco rozwiązywać problemy wychowawcze poprzez współpracę z pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas i rodzicami.

______________________________________________________________________________

OBIADY

W naszej szkole istnieje możliwość korzystania ze stołówki szkolnej. Koszt obiadu to 7,50 zł.

Zasady korzystania z żywienia:

Opłata za żywienie pobierana jest przez pracownika firmy Janusz Szczurek w kuchni przedszkolnej w godzinach od 7.00-15.00.
Obiady wykupuje się na cały miesiąc, a w sporadycznych przypadkach z jednodniowym wyprzedzeniem.
Odpłatność jak i zgłoszenia chętnych na obiady będą prowadzone przez 5 dni przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca.
W razie choroby lub nieobecności w szkole istnieje możliwość odwołania obiadu pod numerem telefonu 534105120 lub w kuchni w oddziałach przedszkolnych, do godziny 8.30!!!

Dodaj komentarz