WIELICKA KARTA DUŻEJ RODZINY

„WIELICKA KARTA DUŻEJ RODZINY 3 +”

             W dniu 31 października 2013 r. na XXXVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Wieliczce podjęta została uchwała w sprawie działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wieliczka poprzez wprowadzenie programu „Wielicka Karta Dużej Rodziny 3 +”. Program skierowany jest do rodzin zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wieliczka, mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci do czasu uzyskania przez nie pełnoletności lub – w przypadku kontynuacji nauki – do ukończenia 25 roku życia.

Wprowadzenie Programu „Wielickiej Karty Dużej Rodziny 3 +” ma na celu promocję i skuteczne wsparcie wielodzietności, tak ważnej dla rozwoju demograficznego Polski. Program ma promować model rodziny wielodzietnej. Jego cele to wspieranie rodzin wielodzietnych i zwiększenie rozwojowych i życiowych szans wychowujących się w tych rodzinach dzieci.

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2014 r. wprowadzono ulgi w opłatach wymienionych w ust. 2  w wysokości:

100% opłaty w przypadku korzystania z przedszkola przez dziecko posiadające kartę imienną wydaną w ramach programu „Wielicka Karta Dużej Rodziny 3+”.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej MGOPS w Wieliczce.

Dodaj komentarz