Wzory dokumentów

Załącznik 1 – WDŻ – Oświadczenie rodziców dziecka w sprawie rezygnacji z uczęszczania na lekcje wychowania do życia w rodzinie
Załącznik 2 – Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania ich dziecka na lekcje religii rzymsko-katolickiej
Załącznik 3 – RODO – Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka _01.09.2020r.
Załącznik 4 – RODO – Zgoda na wykorzystanie wizerunku rodzica/opiekuna prawnego_01.09.2020r.
Regulamin korzystania z miejsc przechowywania odzieży uczniów w czasie epidemii Covid -19
Regulamin korzystania z szatni szkolnej
Regulamin biblioteki szkolnej
Duplikat legitymacji szkolnej lub karty rowerowej