Zapisy 2017/2018

SZANOWNI RODZICE

DZIECI ZAMIESZKAŁE W OBWODZIE SZKOŁY przyjmowane będą do szkoły podstawowej z urzędu na podstawie ZGŁOSZENIA. Zapisu dziecka można dokonać w gabinecie wicedyrektora/sekretariacie szkoły od 20 kwietnia 2017 r. do 12 maja 2017 r. w godzinach od 8.00 do 15.00.

Przy zgłoszeniu dziecka należy wypełnić ZGŁOSZENIE, które można otrzymać w gabinecie wicedyrektora/sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej szkoły  www.sp-siercza.pl/zapisy 2017/18.

Zgłaszając dziecko do klasy I należy przedstawić do wglądu skrócony odpis aktu urodzenia oraz informację o gotowości szkolnej dziecka z oddziału przedszkolnego/przedszkola

DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY podlegają rekrutacji jeżeli szkoła będzie posiadała wolne miejsca. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji do klasy  I zawarte są w zakładce – Zapisy 2017/2018 → Zasady rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy.

 

OFERTA SZKOŁY:

 1. Szkoła prowadzi oddziały integracyjne.
 2. Mamy różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych np. koło „Piechurek”, zajęcia teatralne, szachowe, sportowe, chór, zajęcia taneczne.
 3. Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo naszych podopiecznych.
 4. W pracy z dziećmi stosujemy efektywne i atrakcyjne metody i formy pracy.
 5. Uczestniczymy w projektach, programach o zasięgu lokalnym, krajowym, międzynarodowym np. „Owoce w szkole”, Zintegrowana polityka bezpieczeństwa,  „Wolontariat studencki”, AISEC, EuroWeek.
 6. Stymulujemy rozwój dzieci indywidualizując pracę z uczniem.
 7. Dzieci uczą się zgodnej pracy z grupie.
 8. Zajęcia odbywają się w jasnych, przestronnych salach wyposażonych w liczne pomoce dydaktyczne pod opieką wykwalifikowanej, stale podnoszącej swoje kompetencje, kadry pedagogicznej.
 9. Zajęcia sportowe i rekreacyjne odbywają się w sali gimnastycznej wyposażonej w ściankę wspinaczkową, na boisku szkolnym i na basenie.
 10. Pomagamy pokonać dzieciom trudności z nauką pod opieką pedagoga, psychologa i logopedy.
 11. W szkole prowadzone są zajęcia wyrównawcze i terapeutyczne.
 12. Podczas zajęć korzystamy z nowoczesnych pomocy w tym z tablic interaktywnych.

Zasady rekrutacji word pdf

Zgłoszenie do klasy 1 word pdf

Wniosek o przyjęcie do klasy 1 word pdf

Uchwała nr XXXIII/405/2017 Rady Miejskiej w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych w Gminie Wieliczka pdf

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów rekrutacji 2017/2018 word pdf

Zarządzenie Burmistrza nr 81/2017 w sprawie określania terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 pdf