INNOWACJA PEDAGOGICZNA „BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK”

Wdrażanie innowacji przewidziane jest w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy.
Okres przedszkolny to czas, kiedy powinno się intensywnie pracować nad kształtowaniem charakteru przyszłego dorosłego człowieka. Przedszkole, jako instytucja świadoma eskalacji niebezpieczeństwa we współczesnym świecie, musi stale reagować na zmiany społeczne.
Dzieci narażone są na wiele zagrożeń spowodowanych rozwojem cywilizacyjnym, z którym wiążą się różnorodne zagrożenia – między innymi: wypadki komunikacyjne, uzależnienia, urazy kończyn, zatrucia, zadławienia, choroby (zakaźne i niezakaźne). Istotne jest przygotowanie przedszkolaka do bezpiecznego przebywania w środowisku rówieśniczym oraz radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia. Tę wiedzą należy wpajać dzieciom już od najmłodszych lat. Świadomość dotycząca zachowania zasad bezpieczeństwa w życiu codziennym jest coraz większa wśród dzieci, ich rodziców oraz nauczycieli. Dzieje się tak dzięki podnoszeniu jakości pracy w zakresie bezpieczeństwa w przedszkolach i szkołach.
Programy wychowania w przedszkolach zawierają wiele treści związanych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny, lecz nie ma w nich treści z zakresu edukacji ratowniczej. Mając na uwadze to, jak ważne jest wykształcenie u najmłodszych dzieci nawyków zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia, naszym celem jest zrealizowanie cyklu zajęć dla dzieci z zakresu edukacji ratowniczej przy wsparciu ze strony różnych instytucji związanych ze służbą zdrowia. Zajęcia będą dostosowane do możliwości psychofizycznych dzieci z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, rekwizytów, a także pokazów i prelekcji prowadzonych przez ratowników medycznych, co wpłynie na łatwość, efektywność oraz skuteczność przyswajania wiedzy i umiejętności praktycznych przedszkolaków.

OPIS ZASAD INNOWACJI
Kształtowanie i wychowanie człowieka zaczyna się już od najmłodszych lat. Postawa obronna wobec zagrożeń, którą uda się wykształcić u dziecka w wieku przedszkolnym, owocuje przez całe życie. Podstawowe czynności ratujące życie to proste działania, których może nauczyć się wykonywać każdy, aby skutecznie ratować ludzkie życie przed przyjazdem pogotowia ratunkowego.
Zakrztuszenie, krwawienie, utrata przytomności – w takich przypadkach potrzebna jest pomoc. Ważne jest, aby nie tracić głowy i bez wahania ratować poszkodowanego. Trzeba działać szybko, zachowując spokój i opanowanie. Żeby pomóc, należy wiedzieć jak to zrobić, dlatego poprzez realizację poniższej innowacji pragniemy przygotować dzieci do tego, by kończąc przedszkole były świadome różnych zagrożeń, dostrzegały związki przyczynowo-skutkowe, a jednocześnie wiedziały jak zachowywać się w sytuacjach niebezpiecznych dla zdrowia. Istotne jest także to, aby dzieci wiedziały, że prócz umiejętności udzielenia pomocy poszkodowanym na skutek wypadku, ważne jest także bezpieczeństwo ratownika.

GŁÓWNYM CELEM INNOWACJI JEST: przygotowanie dziecka do bezpiecznego przebywania w środowisku oraz radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, a także wypracowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu w rzeczywistym wypadku.

CELE SZCZEGÓŁOWE I PLANOWANE DZIAŁANIA:
– zapoznanie dzieci z najczęściej spotykanymi zagrożeniami oraz ze sposobami ich zapobiegania,
– poznanie numerów alarmowych służb ratowniczych,
– kształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia,
– wyrobienie umiejętności wzywania pomocy oraz powiadamiania odpowiednich służb ratunkowych,
– wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy,
– przygotowanie dzieci do wykonywania prostych czynności ratowniczych,
– kształcenie umiejętności i nawyków niezbędnych do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym,
– wypracowanie umiejętności przewidywania skutków niewłaściwego zachowania się na drodze, placu zabaw, w przedszkolu oraz w domu,
– przestrzeganie dzieci przed zawieraniem przypadkowych znajomości,
-uświadamianie i zapobieganie zagrożeniom wynikającym z zabawy zapałkami
i urządzeniami elektrycznym,
– wykształcenie prawidłowych postaw zdrowotnych oraz zachowań wobec ewentualnych zagrożeń,
– nabycie umiejętności rozpoznawania i unikania niebezpieczeństw oraz radzenia sobie
z sytuacjami trudnymi,
– wyrobienie zdolności samokontroli,
– pobudzenie poczucia własnej wartości,
– współpraca z WOŚP.

EWALUACJA INNOWACJI: ewaluacja zostanie dokonana na podstawie obserwacji, rozmów z rodzicami i nauczycielami wspierającymi działania autora projektu oraz testu na temat wiedzy o sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu, przeprowadzonego wśród dzieci przed rozpoczęciem i po zakończeniu cyklu zajęć. Przebieg zrealizowanych działań zostanie opisany w sprawozdaniu końcowym.

Opracowała: mgr Kinga Piotrowska

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status