Galileo – Geografia

 Galileo – Geografia

Zapraszamy uczniów z klasy VII szkoły podstawowej do wzięcia udziału w konkursie geograficznym GALILEO.

Konkurs odbędzie się 07-03-2018 r. (godzina 8:00-9:10, sala nr 26 komputerowa oraz sala 26 czytelnia) .

Konkurs ma formę testu składającego się z 26 pytań. Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa. Konkurs z geografii trwa 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.

Zakres tematyczny Galileo – Geografia

Klasa 7 szkoły podstawowej

 • W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania przyrody w klasach IV-VI.
 • Podstawy geografii.
 • Położenie i granice Polski.
 • Podział administracyjny Polski.
 • Środowisko przyrodnicze Polski.
 • Ogólna znajomość mapy Polski.

Regulamin konkursu Galileo 2018

 1. Organizatorem konkursów jest Centrum Edukacji Szkolnej (CES).
 2. Konkurs ma zakres ogólnopolski.
 3. Czas trwania jest przez organizatora określony i nie może być przedłużany. I tak:
  • Konkurs z geografii trwa 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.
 4. Odpowiedzi zakreślane są na oddzielnej karcie odpowiedzi. Po zawodach każdy uczeń wkłada kartkę z odpowiedziami do koperty zbiorczej, którą szkolny organizator konkursu zakleja zaraz po zakończeniu konkursu.
 5. Uczestnik konkursu dostarcza do koordynatora szkolnego (p. Barbara Ptak) zgodę Rodzica oraz opłatę za konkurs w wysokości 9 zł (do dnia 02.03.2018 r. (piątek)).
 6. Zebrane pieniądze organizator przeznacza na nagrody, organizację konkursu oraz na pomoc charytatywną dla dzieci z rodzin najuboższych ze szkół współpracujących z Centrum Edukacji Szkolnej.
 7. Do każdego pytania w teście podane są 4 odpowiedzi od A do D. Tylko jedna z odpowiedzi jest prawidłowa. Każdy uczeń przed konkursem otrzymuje tyle punktów, ile jest pytań. Ocenie podlega każde pytanie i za poprawnie zaznaczoną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt, a za błędnie zaznaczoną (-1) punkt. Dodatkowo uczeń ma możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na wybrane pytania nie uzyskując ani nie tracąc punktów.
 8. Testy z lat ubiegłych dostępne są na stronie internetowej: http://www.ces.edu.pl.

Wzór zgody:

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

…………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko dziecka), uczennicy/ucznia klasy…………………… Szkoły Podstawowej…………………………………………………………..w………………………………………………………, tylko do celów związanych z jej/jego udziałem w konkursie Galileo. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu na stronie internetowej www.ces.edu.pl. i akceptuję jego postanowienia.

…………………………………………….. …………………..

podpis rodzica (opiekuna prawnego)

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status