WAŻNY KOMUNIKAT

Siercza, dnia 24 marca 2020 r.

SP Siercza.071.13.2020.

Szanowni Państwo,
Rodzice Dzieci i Uczniów
Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy

 

W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania Szkoły Podstawowej w im. Królowej Jadwigi w Sierczy są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W tym okresie ustalony został też zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas.

W związku z organizacją zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość oraz koniecznością zapewnienia każdemu Uczniowi i Rodzicom możliwości konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia, informuję Państwa, że konsultacje będą się odbywały poprzez dziennik elektroniczny, który również zapewniać będzie wymianę najważniejszych informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem. W tej formie będziecie też Państwo informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.
Jednocześnie pragnę poinformować, że wprowadzamy zmiany mające na celu ograniczenie wiadomości od nauczycieli dotyczących pojedynczych lekcji. W najbliższych dniach wychowawcy klas prześlą Państwu materiały, w których zgromadzimy wszystkie potrzebne linki i zasoby dotyczące aktualnych materiałów, z których będą mogli korzystać uczniowie i uczennice.
Będziemy również korzystać z bezpłatnej aplikacji Cisco Webex, która umożliwi spotkania wirtualne, które odbywają się w chmurze Cisco, dają możliwość przesyłania wideo oraz prezentacji. W najbliższym czasie otrzymają Państwo instrukcje w tym zakresie.

Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać, znajdziecie Państwo we wspomnianych już informacjach przesłanych przez wychowawców klas.
Znajdzie się tam min. wykaz linków, do:
Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl;
materiałów dostępnych na stronach internetowych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
materiałów wskazanych przez nauczyciela, które zostały przesyłane pocztą elektroniczną.

Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich duże wyzwanie. Dlatego bardzo Państwa proszę o wyrozumiałość, cierpliwość oraz o współpracę i wsparcie swoich dzieci w kształceniu na odległość.

Z poważaniem

Renata Bachowska
Dyrektor Szkoły
Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status