SOKÓŁ-WIELICZKA

MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ MATEMATYCZNO-SPORTOWY

„SOKÓŁ-WIELICZKA”

DLA UCZNIÓW KLAS IV-VII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  I KLAS GIMNAZJALNYCH
MIASTA i GMINY WIELICZKA

rok szkolny 2017/2018

 

REGULAMIN KONKURSU

Organizatorami turnieju są:

Instytut Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie,

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół-Wieliczka”,

Szkoła Podstawowa w Raciborsku,

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce.

 

Patronat nad turniejem obejmuje Burmistrz  Miasta i Gminy Wieliczka – Artur Kozioł.

  1. Ustalenia ogólne.

1) Udział uczniów w turnieju jest dobrowolny. W etapie szkolnym turnieju mogą
brać udział  wszyscy zainteresowani uczniowie.

2) Każdy uczeń biorący udział w turnieju powinien dostarczyć do szkolnego koordynatora konkursu (p. Barbara Ptak) lub p. Kamil Baryczka oświadczenie od rodzica załącznik nr 1.
W nieprzekraczalnym terminie 13.04.2018 r. (piątek).

Uwaga! Jednym z warunków uczestnictwa w turnieju jest brak przeciwwskazań zdrowotnych uczestnika w części sportowej turnieju.

 

  1. Przebieg konkursu.

1) Turniej jest dwuetapowy.

2) Turniej będzie przeprowadzony na poziomach klas IV,V , VI i VII oraz dla klas  II i III
gimnazjum.

3) Eliminacje szkolne będą przeprowadzane na terenie macierzystej szkoły.

4) Eliminacje szkolne wyłaniają trzyosobowe drużyny.    (nowość w regulaminie)!!!

5) Do etapu międzyszkolnego turnieju kwalifikują się uczestnicy, którzy na etapie
szkolnym uzyskali 3 najwyższe wyniki na każdym z poziomów.  W przypadku
uzyskania przez uczestników tej samej liczby punktów należy przeprowadzić dogrywkę.
6)  Każda szkoła może wystawić maksymalnie po jednej  drużynie z poziomu klas
odpowiednio czwartych, piątych, szóstych i siódmych oraz drugich i trzecich klas

gimnazjum. Etap międzyszkolny odbędzie się  19 maja 2018 r. w Solnym Mieście  w  Wieliczce.
3.Umiejętności Uczestnika Turnieju dla szkół podstawowych.

Uczestnicy konkursu muszą wykazać się wiedzą i umiejętnościami określonymi
w treściach podstawy programowej z przedmiotu matematyka i wychowanie fizyczne.

 

                                Uczeń w szczególności:

 

a) sprawnie wykonuje działania na liczbach,

b) dostrzega prawidłowości,

c) przeprowadza łatwe rozumowania, wyciąga wnioski z informacji podanych w różnej postaci,

d) zna własności podstawowych figur i brył,

e) czyta ze zrozumieniem instrukcje i polecenia podane w zadaniu,

f) umie prawidłowo wykonać rzut do kosza dowolną techniką,

g) prawidłowo prowadzi piłkę kijem do unii hokeja,

h) umie wykonać przewrót w przód,

i) potrafi wykonać rzut karny w piłce nożnej oraz trafić piłką do celu,

j) potrafi przerzucić piłkę przez siatkę,

k) potrafi przebiec dystans 10 metrów z 3kg piłką,

l) pokonuje tor przeszkód,

l) wykazuje się kreatywnością i umiejętnością współpracy w grupie,

ł) pracuje dla dobra swojej drużyny.

Zgoda rodzica- załącznik

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status