Deklaracja

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP


Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Sierczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bip.malopolska.pl//nasza strona bip

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Sierczy

Siercza 428, 32-020 Wieliczka

tel.  +48  12 651 54 97
e-mail: 

NIP: 683-17-61-928

REGON: 350729000

 

Godziny pracy sekretariatu szkoły:

poniedziałek -piątek: 8.00 – 16.00

Data publikacji strony internetowej: 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

Zamieszczone na stronie informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.


Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Strony podmiotowe posiadają ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 22.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Kontaktu w sprawie dostępności: 
e-mail: 

 Telefon: 126515497

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Sierczy mieści się w budynku:

Siercza 428, 32-020 Wieliczka

 • sekretariat szkoły, tel. 12 6515497
 • Dyrektor szkoły – mgr Małgorzata Jarosz- Barwińska przyjmuje strony po uprzednim umówieniu telefonicznym.
 • Wicedyrektor – mgr Zuzanna Pawlicka
 • Sekretarz szkoły – Karolina Kowal

W budynku mieści się szkoła podstawowa dla klas I-VIII oraz oddziały przedszkolne.

Przed szkołą znajduje się parking. Istnieje możliwość wjazdu na teren szkoły bramą od frontu szkoły.

Budynek dostosowany do osób niepełnosprawnych: podjazdy, odpowiednia szerokość drzwi, toalety dla osób niepełnosprawnych.

 

 

Deklarację sporządzono 22.09.2020 r.

INFORMACJA
dotycząca realizacji uprawnień wynikających z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

 

Osoby niesłyszące lub głuche mogą kontaktować się z szkołą przy wykorzystaniu jednej z form:

e-mail na adres 

drogą pocztową na adres: Siercza 428, 32-020 Wieliczka

 

ETR_SP_Siercza

ETR_SP_Siercza

https://bip.malopolska.pl/sspkjwsierczy/Article/id,42456.html

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status