Dlaczego warto wybrać szkołę integracyjną?

Dlaczego warto wybrać szkołę integracyjną?

Zastanawiając się nad tym, do jakiej szkoły posłać swoje dziecko, rodzic rozważa wiele ważnych dla niego kwestii. Stając przed decyzją o posłaniu swojego dziecka do klasy razem z dziećmi niepełnosprawnymi pojawia się jeszcze kilka dodatkowych pytań. Poniżej znajduje się garść informacji, które mogą pomóc podjąć decyzję o wyborze klasy dla swojego dziecka.

W klasach integracyjnych ilość uczniów to 15 – 20, w tym 3 – 5 to dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W takiej klasie pracuje również dwóch pedagogów, nauczyciel nauczania początkowego (lub przedmiotowego w starszych klasach) oraz nauczyciel wspomagający. Proces kształcenia jest zindywidualizowany i dostosowany do możliwości każdego dziecka. Uczniowie korzystają z różnych specjalistów: pedagoga, psychologa i logopedy. Wszystko to daje możliwość zapewnienia optymalnych warunków dla wszechstronnego rozwoju dzieciom z niepełnosprawnością, ale również dla dzieci zdrowych.

Taki rodzaj nauczania daje szansę na wyrwanie dzieci niepełnosprawnych z domu, zdobycie potrzebnych umiejętności społecznych, a także naukę od zdrowych rówieśników. Wiele korzyści otrzymują również dzieci zdrowe. Uczniowie uczą się pozytywnych postaw w stosunku do osób niepełnosprawnych, stają się wrażliwe na potrzeby innych osób, a także stają się bardziej odpowiedzialne i empatyczne. Wiedzą również, jak zachować się spotykając osobę niepełnosprawną.

Ważną kwestią jest fakt, że w klasach integracyjnych próbuje się osłabić postawę rywalizacyjną w nauce. Nie porównuje się wyników dzieci, a wyniki tego samego ucznia, tym samym zachęca się go do przekraczania swoich osiągnięć. Dzięki temu dzieci uczą się postawy otwartej na współpracę i wzajemne wspieranie się w pokonywaniu trudności.

Dzieci pełnosprawne uczą się tolerancji, cierpliwości i wyrozumiałości. Dbając o swoich kolegów, mają okazję doświadczać pozytywnych odczuć związanych z dbaniem o inną osobę, mogą poczuć się lepiej, a także wzmocnić swoją samoocenę.  W trakcie spędzania czasu z osobami niepełnosprawnymi, dzieci mają okazję zrozumieć, że różnimy się jednak nie jest to niczym złym. Pozwala to na wyłonienie się ich indywidualnych umiejętności i potrzeb bez obawy, że zostaną odrzucone.

Wychowanie do integracji zakłada wychowanie do akceptowania wszystkich różnic pomiędzy różnymi kategoriami ludzi (o ile te różnice nie zagrażają ładowi społecznemu), poszanowanie bezwarunkowej wartości i godności osoby ludzkiej. Dzieci w klasach integracyjnych dzięki częstym kontaktom z niepełnosprawnymi rówieśnikami mają szansę przekonania się, że tym, co najważniejsze w kontaktach interpersonalnych nie są widoczne na pierwszy rzut oka deficyty funkcjonowania wynikające z niepełnosprawności, ale cechy osobowości, sposoby reagowania na określone sytuacje czy zachowanie się uczestników interakcji (Rudek, 2003).

Niekiedy rodzice dzieci zdrowych obawiają się obniżenia wyników nauczania w klasie o różnych możliwościach. Badania wykazały jednak, iż wspólna nauka dzieci zdrowych i niepełnosprawnych w jednej klasie nie skutkuje pogorszeniem wyników tych pierwszych i obawy rodziców są raczej nieuzasadnione. Dzieci uczące się w klasach integracyjnych osiągają takie same, a nawet wyższe wyniki w opanowaniu wiedzy szkolnej i umiejętności szkolnych w porównaniu z uczniami z równoległych klas nieintegracyjnych (Bogcka, Żyro, 2006).

Klasy integracyjne są zwykle mniej liczne, jest dwóch nauczycieli a dodatkowo indywidualne podejście do ucznia skutkuje wysoką jakością nauczania.

Katarzyna Podstawa

Rudek I. (2003). Postawy wobec osób niepełnosprawnych jako wyznacznik działań integracyjnych. W: Z. Kazanowski, D. Osik – Chudowolska (red.), Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych. Lublin: UMCS;

Bogucka J., Żyro D. (2006). Integracja dzieci niepełnosprawnych w polskiej szkole. Remedium, 10 (164).

Dodaj komentarz

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status