INNOWACJA PEDAGOGICZNA „Przyłapani na dobrym zachowaniu”

Imiona i nazwiska autorów: Justyna Kamisińska, Kinga Piotrowska, Katarzyna Podstawa, Aneta Spisak

Zakres innowacji:

Adresatami innowacji są uczniowie klasy IIIa . Czas realizacji innowacji obejmuje drugi semestr roku szkolnego 2017/2018.

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach edukacji społecznej, każdego dnia w trakcie cyklu prowadzonych zajęć.

Niniejsza innowacja ma na celu poprawę relacji rówieśniczych oraz zintegrowanie zespołu dzieci w klasie.

Założenia ogólne:

 1. Innowacja skierowana jest do uczniów klasy III a.
 2. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:

– wykorzystanie przekazywania informacji pozytywnych rodzicom dla wzmocnienia efektu wprowadzonych działań,

– zapoznanie uczniów ze swoimi mocnymi stronami,

– wdrożenie pracy metodą wzmocnień pozytywnych.

Cel główny innowacji:

 • poprawa relacji rówieśniczych oraz zintegrowanie zespołu dzieci w klasie.

Cele szczegółowe innowacji:

uczniowie doświadczają:

 • pozytywnych wzmocnień w postaci pochwał, miłych doświadczeń w relacjach, uwag do rodziców podkreślających właściwe zachowanie ich dzieci,
 • wzmocnienia samooceny, poczucia akceptacji i przynależności,
 • rozbudzania szacunku dla odmienności i różnorodności,
 • rozbudzania empatii
 • wdrażania do samodzielnego formułowania myśli, poglądów,
 • dzielenia się z innymi własnymi doświadczeniami i przeżyciami,
 • rozwijania kompetencji językowych dziecka (m. in. wzbogacanie słownictwa, dbałość o poprawność stylistyczną i gramatyczną wypowiedzi, wypowiadanie się na podany temat).

Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji)

Uczniowie:

 • Zdobywają wiedzę w sposób kreatywny, gdyż informacje jakie sobie przekazują mogą być oparte o gotowe piktogramy ale także o puste pola, które mogą uzupełniać zgodnie z zauważonymi przez siebie pozytywnymi zachowaniami
 • Wykorzystują możliwości jakie daje otrzymywanie pozytywnych informacji na swój temat
 • Mają możliwość wzmocnienia swojej samooceny oraz pogłębienia pozytywnych relacji w klasie
 • Uczą się zwracać uwagę na pozytywne zachowania i je doceniać.

Podsumowanie

Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących z pracy metodą wzmocnień pozytywnych. Ważnym elementem jest angażowanie rodziców, którzy każdego dnia będą mogli przeczytać pozytywne informacje o swoim dziecku. Wszyscy uczniowie dostaną możliwość wzmocnienia swojej samooceny oraz nawiązania bliższych relacji z rówieśnikami.

Ewaluacja innowacji pedagogicznej

„Przyłapałem Cię na dobrym zachowaniu”

Rok szkolny 2017/18 SP Siercza klasa III a

Autorzy:
mgr Katarzyna Podstawa

mgr Aneta Spisak

mgr Kinga Piotrowska

Justyna Kamisińska

Wychowanie polega przede wszystkim na tym, by zwalczyć egoizm, a przyzwyczaić uczniów do liczenia się z innymi. Życzliwość dla ludzi, wzgląd na otoczenie, uprzejmość, opanowanie to podstawy kulturalnego sposobu bycia. Działania podjęte w programie innowacyjnym miały ścisłe powiązanie z planem wychowawczo-profilaktycznym szkoły, stanowiły uzupełnienie i rozszerzenie realizowanych w nim treści.

Innowację pedagogiczną nazwano „Przyłapałem Cię na dobrym zachowaniu”. Sama nazwa, przewrotnie, nie brzmi zbyt przyjemnie, bowiem przyłapywanie zwykle kojarzy nam się z zauważaniem tego, że zrobiliśmy coś źle. Tym razem hasło zachęcało do czegoś całkiem innego. Tu, dla odmiany, przyłapywano się tylko na tym co miłe i przyjemne. Przyrównać to było można do pracy detektywa, który jest bardzo czujny i potrafi wychwycić nawet najmniejsze drobiazgi.

 Uczniowie zrozumieli, że tolerancja jest akceptacją drugiego człowieka.

Poznali pojęcia: tolerować, tolerancja, akceptować, akceptacja oraz przeciwieństwa tolerancji i akceptacji. Potrafią rozróżnić emocje i zachowania poprawne od niepożądanych.

Wszystkie prowadzone działania miały charakter prospołeczny. Zachowania prospołeczne uwrażliwiały uczniów na doznania i przeżycia innych. Uczniowie poprzez swoje działania  poznali również swoje reakcje w różnych sytuacjach. Nabyli umiejętność poprawnego komunikowania się z innymi członkami grupy, co sprzyja dobremu funkcjonowaniu w zespole i efektywnej współpracy. Dzięki podjętym działaniom nauczyli się szanować siebie i innych, a także potrafią zaufać drugiej osobie. Dostrzegają potrzeby rówieśników oraz  zwracają uwagę na różnice między ludźmi. Innowacja rozwinęła u uczniów kreatywność i wyobraźnię, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz samodzielnego i grupowego rozwiązywania problemów.

Zajęcia w ramach innowacji były wsparciem w wyrabianiu nawyków dobrego zachowania względem rówieśników. Swobodna atmosfera zajęć powodowała u dzieci korzystne nastawienie do wykonywanych zadań. Udział  w innowacji przyczynił się do kształtowania postaw prospołecznych, których podstawą są opanowanie, tolerancja, życzliwość oraz rozumienie i umiejętność działania na rzecz innych oraz dostrzeganie dobrych cech i zachowań u innych.

Działania:

Przygotowano  małe karteczki oraz łatwo dostępne przybory do pisania.

➡ Na karteczkach zapisywano  (lub rysowano) POZYTYWNE rzeczy, na których przyłapano inną osobę – tak często jak tylko to jest możliwe. Karteczkę przekazywano osobie której dotyczyła.

➡ Początkowo raz dziennie wszyscy spotykali się by przeczytać zapisy na karteczkach. Towarzyszyła temu rozmowa na temat tego co nas szczególnie ucieszyło, co zdziwiło, czego nowego dowiedzieliśmy się o sobie.

➡Kiedy uczniowie przyzwyczaili się do proponowanych działań, aby wzmocnić efekt zaczęto rozrządzać grupowe omawianie otrzymanych informacji. Miało to na celu wyrobienie  nawyku spontanicznego przekazywania sobie otrzymanych informacji.

➡ Kiedy zauważono, że zachowania się utrwaliły zupełnie wycofano omawianie otrzymanych informacji z uczniami.

➡ Zakończeniem innowacji były zajęcia podsumowujące, na których uczniowie dzielili się swoimi refleksjami odnośnie prowadzonych działań.

Ewaluacja innowacji:

Uczniowie zgodnie stwierdzili, co zostało także zauważone przez nauczycieli uczących w klasie 3 a, że znacząco zmniejszyła się ilość konfliktów pomiędzy dziećmi. Dzieci zwróciły także uwagę na fakt, lepszych relacji ze sobą w porównaniu do  relacji przed wprowadzeniem innowacji. Zauważono, że są dla siebie bardziej uprzejmi i nadal „przyłapują się na dobrym zachowaniu”. Mają także większą wyrozumiałość dla siebie. Uczniowie mieli możliwość doświadczania jak miłe jest otrzymywanie pozytywnych informacji na swój temat, ale także jak przyjemne jest obdarowywanie innych takimi komunikatami. Nauczyciele obserwujący pracę i zaangażowanie uczestników innowacji zauważają, że utrzymywał się stale wysoki poziom zaangażowania w działania wynikające z innowacji.

Podsumowując, można uznać, że innowacja przyniosła oczekiwane efekty, które utrzymują się także po jej zakończeniu.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status