Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy pełnoprawni uczniowie szkoły.
 2. Samorząd działa w oparciu o prawa ( art. 55 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. – Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm. ) oraz zasady niniejszego regulaminu, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 4. Działalność samorządu wspiera i nadzoruje opiekun tj. nauczyciel wybrany przez uczniów.

§ 2

Cele działania samorządu

 1. Celem samorządu jest kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem, kształtowanie postawy, która prowadzi do identyfikowania się z celami i zadaniami społeczności szkolnej, uznaniu ich za własne, dążenie do ich realizacji z własnej inicjatywy i poczucia własnej za nie odpowiedzialności.
 2. Realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie i rozwijanie patriotyzmu, dbanie o dobre imię szkoły, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

§ 3

Zadania samorządu

 1. Uchwalenie regulaminu samorządu uczniowskiego.
 2. Przedstawienie propozycji do planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły wynikające z potrzeb i zainteresowań uczniów.
 3. Wyrażanie opinii  dotyczącej problemów młodzieży, branie udziału w formowaniu przepisów wewnętrznych regulujących życie społeczności uczniowskiej.
 4. Możliwość przedstawienia Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.
 5. Wyrażanie opinii o pracy nauczyciela na wniosek dyrektora szkoły.
 6. Rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystycznych, organizowanie rozrywki.
 7. Organizowanie imprez o charakterze poważnym i rozrywkowym ( za przebieg dyskotek, spotkań na terenie szkoły odpowiedzialny jest samorząd ).
 8. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole i środowisku uczniowskim.
 9. Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami oraz między uczniami i nauczycielami.
 10. Ponoszenie współodpowiedzialności za pracę nad kształceniem i wychowaniem:
  • wyrabianie potrzeb poznawczych,
  • wyzwalanie twórczej aktywności,
  • wdrażanie do samodzielnych poszukiwań, zaszczepianie i pielęgnowanie pozytywnych cech charakteru: odpowiedzialności, obowiązkowości, samodzielności, uczciwości, godności, wrażliwości,
  • wyrabianie nawyków i umiejętności:

  organizowania własnego czasu,
  samokontroli,
  pracy nad doskonaleniem własnej osoby,
  rozumieniem własnego życia i życia innych ludzi,
  zachowania swojej indywidualności przy systematycznym jej doskonaleniu,
  samooceny efektów swej sprawności i skuteczności działania,
  prezentowania poczucia tożsamości narodowej i kulturowej,

  • wdrażanie do:

  życia w prawdzie,
  cenienia wolności i dobra,
  dostrzegania piękna świata,
  ćwiczenia woli,
  kierowania własnym rozwojem intelektualnym i moralnym,
  kształtowania własnego charakteru,
  kierowania się miłością w kontaktach międzyludzkich.

 11. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami spoza szkoły prezydium może zaprosić na swoje posiedzenie przedstawicieli samorządów uczniowskich innych szkół.

 § 4

Uprawnienia samorządu

 1. Samorząd uczniowski może przedstawić dyrektorowi, radzie pedagogicznej, radzie rodziców opinie i wnioski we wszystkich sprawach szkoły, które dotyczą realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
 • Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem  i stawianymi wymaganiami edukacyjnymi.
 • Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
 • Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.
 • Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej.
 • Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 • Prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 • Prawo do udzielania uczniom nagany i pochwały.
 • Prawo do tworzenia własnych funduszy i dysponowania nimi w porozumieniu opiekunem samorządu.
 • Prawo przedstawienia wniosków o przyznanie uczniom stypendium Prezesa Rady Ministrów.
 • Prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach rady pedagogicznej oraz rady rodziców.
 • Prawo do udzielania w uzasadnionym przypadku poręczenia za ucznia, któremu grozi kara dyscyplinarna.
 • Prawo powołania sądu koleżeńskiego dla rozstrzygania sporów i konfliktów.
 • Prawo do wnioskowania o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.
 • Prawo do opiniowania w sprawie wniosku dyrektora szkoły o wprowadzeniu obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.
 • Prawo do opiniowania w sprawie wzoru jednolitego stroju.

 § 5

Organy samorządu

 1. Organami samorządu są:
 • ogólne zebrania uczniów,
 • szkolna rada uczniowska ( prezydium samorządu uczniowskiego ),
 • ogólne zebrania klasowe,
 • uczniowska rada klasowa,
 • komisja rewizyjna.
 1. Prezydium opracowuje plan pracy, który powinien być rejestrem prac do wykonania i załatwienia.
 2. Ogólne zebranie uczniów jest największą władzą samorządu. Prawo uczestnictwa w tym zebraniu mają wszyscy pełnoprawni uczniowie tej szkoły.
 3. W ogólnym zebraniu szkolnym mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym dyrektor szkoły i nauczyciele.
 4. Ogólne zebranie szkolne zwołuje prezydium wraz z opiekunem samorządu, ogłaszając termin jego odbycia z dwudniowym wyprzedzeniem.
 5. O czasie, miejscu i proponowanym porządku obrad zawiadamia się wszystkich uczniów w formie komunikatów podanych w klasach.
 6. Zebrania szkolnej rady uczniowskiej może organizować zarówno prezydium, jak i opiekun samorządu.
 7. Ogólne zebranie uczniów może być połączone z apelem szkolnym.

§ 6

Zasady i tryb wyborów rady samorządu uczniowskiego

 1. Kadencja organów samorządu trwa jeden rok od momentu wybrania. Tę samą funkcję pochodzącą z wyboru uczeń może pełnić nie dłużej niż przez trzy kadencje.
 2. We wrześniu przedstawiciele uczniów  z klasy szóstej wraz z opiekunem samorządu zobowiązani są do przeprowadzenia nowych wyborów.
 3. Rada samorządu ( prezydium ) składa się z co najmniej 4 uczniów w tym:
 • przewodniczącego,
 • zastępcy przewodniczącego,
 • skarbnika,
 • sekretarza,
 • członków
 1. Kandydować w wyborach może każdy uczeń uczęszczający do szkoły i nie sprawiający kłopotów wychowawczych. Kandydaci są wybierani z klas od III do VI  – mogą to być również członkowie rady klasowej.
 2. Członkowie komisji wyborczej i komisji skrutacyjnej wybierani są przez opiekuna samorządu. W skład obu komisji wchodzą uczniowie szkoły. Ilość członków komisji zależna jest od potrzeb. Po wyznaczeniu składu komisji ich członkowie wybierają spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 3. Zadaniem komisji wyborczej jest m.in. przygotowanie kart do głosowania oraz przeprowadzenie wyborów.
 4. Zadaniem komisji skrutacyjnej jest przeliczenie głosów.
 5. Wybory powinny zostać poprzedzone kampanią wyborczą trwającą minimum jeden tydzień, podczas której kandydaci mają prawo zaprezentowania własnego programu działania w strukturach samorządu uczniowskiego.
 6. Wybory są przeprowadzone w trybie tajnym, a wszyscy uczniowie na kartach do głosowania dokonują wyboru przewodniczącego samorządu uczniowskiego ( poprzez zakreślenie nazwiska kandydata ). Można oddać tylko jeden głos.
 7. Przewodniczącym zostaje kandydat , który otrzymał największą liczbę głosów, zastępcą, skarbnikiem, sekretarzem itp. kolejni. Kandydaci, za obustronną zgodą, mogą zamienić się funkcjami. Zmiana ta może być dokonana tylko i wyłącznie w ciągu dwóch dni po wyborach.
 8. Akcję wyborczą na terenie szkoły przeprowadzają przedstawiciele klasy VI. Podają wyniki do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie nowego składu podczas apelu w ciągu kolejnych 24 godzin.
 9. W przypadku niekompetencji członka rady samorządu uczniowskiego pozostali członkowie wraz z opiekunem mają prawo odwołać go z pełnionej funkcji, co jednak nie oznacza równoczesnego pozbawienia członkostwa w radzie.
 10. Niekompetencją jest m.in. niewypełnienie obowiązków i zadań wynikających z pełnienia danej funkcji, działanie niezgodne z regulaminem samorządu, ośmieszanie pełnionej przez siebie funkcji, działanie na szkodę społeczności uczniowskiej, rady samorządu uczniowskiego i innych organów szkolnych, a także zachowanie niegodne ucznia.
 11. Członek, któremu zarzuca się niekompetencję, ma prawo odwołać się do ogólnego zebrania uczniów. Po przedstawieniu przez niego odpowiednich argumentów zebranie może odwołać decyzję rady.

§ 7

Obowiązki ogólnego zebrania uczniów

 1. Uchwalenie regulaminu samorządu.
 2. Uchwalenie ewentualnych zmian i uzupełnień regulaminu.
 3. Uchwalenie głównych elementów programu działania samorządu.
 4. Decydowanie w innych ważnych sprawach przedstawionych przez prezydium przy obecności co najmniej połowy uczniów szkoły.
 5. Ogólne zebranie uczniów obraduje przynajmniej raz w ciągu roku szkolnego. Zebranie prowadzi przewodniczący prezydium, a obrady protokołuje sekretarz. W przypadku nieobecności w/w osób obradom przewodniczy zastępca przewodniczącego rady, a zebranie protokołuje wskazana przez niego osoba.

§ 8

Zadania poszczególnych organów uczniowskiej rady szkolnej

 1. Uczniowska rada szkolna jest organem wykonawczym samorządu uczniowskiego. Zakres jej działania obejmuje wszelkie sprawy należące do właściwości samorządu z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do właściwości ogólnego zebrania szkolnego oraz komisji rewizyjnej.
 2. Uczniowska rada szkolna między innymi:
 • przygotowuje projekty dokumentów do uchwalenia przez ogólne zebranie uczniów,
 • reprezentuje samorząd wobec dyrektora, rady pedagogicznej i rady rodziców,
 • reprezentuje społeczność uczniowską w kontaktach z samorządem uczniowskim innych szkół.

 

 1. Samorząd uczniowski dla wykonania określonych zadań może powołać stałe lub doraźne komisje spośród swoich członków oraz osób spoza szkoły współdziałających z nimi.
 2. Prezydium ma prawo tworzyć różne sekcje w ramach pracy samorządu, aby dać uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju.
 3. Ogólne zebranie klasowe jest organem skupiającym wszystkich uczniów klasy szkolnej.
 4. Ogólne zebranie klasowe wysuwa propozycje zmian w regulaminie i harmonogramie pracy samorządu uczniowskiego.
 5. Uczniowska rada klasowa składa się z co najmniej czterech osób: przewodniczącego klasy, zastępcy przewodniczącego, skarbnika, sekretarza i członków.
 6. Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym samorządu.
 7. Członkowie komisji rewizyjnej są wybierani spośród kandydatów zgłoszonych przez samorządy klasowe. Wyboru dokonuje uczniowska rada szkolna.
 8. Komisja rewizyjna składa się z trzech osób: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.
 9. Komisja kontroluje działalność organów samorządu uczniowskiego i samorządów klasowych we wszystkich dziedzinach, szczególnie zaś w dziedzinie finansowej.
 10. Komisja rewizyjna przedstawia wyniki swoich kontroli ogólnemu zebraniu szkolnemu oraz właściwym ogólnym zebraniom klasowym.

 § 9

 Fundusze

Samorząd może tworzyć własne fundusze, które służą do finansowania jego działalności.

 1. Dysponentami funduszy są: rada samorządu uczniowskiego oraz uczniowskie rady klasowe, każda we własnym zakresie.
 2. Dysponowanie funduszami następuje w porozumieniu z opiekunem samorządu, a w sprawach większych wydatków również na podstawie uchwały właściwej rady.
 3. Fundusze samorządu tworzy się: z kwot uzyskanych za wykonaną przez uczniów odpłatnie pracę, z dochodów uzyskanych z imprez organizowanych przez samorządy, z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych, ze środków przekazywanych przez radę rodziców i inne organizacje oraz instytucje.
 4. Operacje finansowe i dokumentację należy prowadzić zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi w tej materii, w taki sposób, aby zapewniona była rzetelność i dokładność ewidencji.

 § 10

Przepisy końcowe

Samorząd Uczniowski poprzez różne formy swojego działania zapewnia realizację uprawnień statutowych w społeczności uczniowskiej.

 1. Szkoła powinna być wspólnym dziełem nauczycieli i uczniów, w której mają miejsce  wzajemna życzliwość, tolerancja, zrozumienie, zaufanie i skuteczna komunikacja pomiędzy uczniami, a nauczycielami.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez dyrektora szkoły.
 3. Odpisy regulaminu otrzymują: przewodniczący prezydium rady uczniowskiej, przewodniczący klas i przewodniczący komisji rewizyjnej . Oryginał regulaminu przechowuje opiekun samorządu uczniowskiego. Regulamin jest również ogólnie dostępny w bibliotece szkoły.

Dodaj komentarz

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status