Regulamin SKO

REGULAMIN
SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W SIERCZY

Szkolna Kasa Oszczędności działa pod patronatem Małopolskiego Banku Spółdzielczego w Wieliczce, ul. Kilińskiego 2.

Członkiem SKO może być każdy uczeń Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy.

Dowodem przynależności do SKO jest książeczka SKO.

Uczeń staje się członkiem SKO jeżeli dokona pierwszej wpłaty na książeczkę SKO.

Minimalna kwota wpłaty na książeczkę SKO wynosi 1 zł.

Wpłat i wypłat dokonuje uczeń bezpośrednio u opiekunów SKO, a ci wpłacają je do banku.

Uczniowie mogą dokonać wypłaty pieniędzy tylko za pisemną zgodą rodziców (prawnych opiekunów).

W razie zagubienia lub utraty książeczki SKO uczeń bezzwłocznie informuje o tym opiekuna SKO.

Każdy członek SKO ma prawo uczestniczyć w konkursach i przedsięwzięciach SKO przeznaczonych dla jego grupy wiekowej.

0piekunowie SKO prowadzą dokumentację związaną z pracą tej organizacji zgodnie z wytycznymi Małopolskiego Banku Spółdzielczego.

W innych sprawach nieuwzględnionych w regulaminie decyzję podejmują opiekunowie SKO i Dyrektor Szkoły.

Dodaj komentarz

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status