Sprawdzian w klasie VI

Szanowni Rodzice,

Wasze dziecko w kwietniu przystąpi do pierwszego w jego życiu egzaminu zewnętrznego, który jest przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.
Sprawdzian jest powszechny i obowiązkowy. Wynik uzyskany ze sprawdzianu nie ma wpływu na ukończenie szkoły, ale uczeń, który nie przystąpi do sprawdzianu nie kończy szkoły.
Uczniowie mają prawo zdawać egzamin w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i psychofizycznych na podstawie:
orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,
opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się,
zaświadczenia wydanego przez lekarza o stanie zdrowia ucznia,
pozytywnej opinii rady pedagogicznej, ci uczniowie, którzy są objęci pomocą psychologiczno – pedagogiczną ze względu na trudności adaptacyjne związane                     z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzeniami komunikacji językowej lub sytuację kryzysową bądź traumatyczną – w roku szkolnym, w którym przystępują do sprawdzianu.

Uczniowie niepełnosprawni przystępują do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności, a uczniowie niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych – na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opracowuje szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu, odpowiednio do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Szczegółową informację podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Na tej podstawie rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzenia sprawdzianu do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

Sprawdzian opracowany jest w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego i ma charakter interdyscyplinarny, bada poziom opanowania następujących umiejętności ustalonych w standardach wymagań: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji, wykorzystanie wiedzy w praktyce.

RODZICU !

To ostatni rok nauki Twojego dziecka w szkole podstawowej i choć wynik sprawdzianu nie wpływa na jej ukończenie, to na pewno będzie brany pod uwagę podczas rekrutacji do gimnazjum. Wszystkim zależy na tym, by wynik uzyskany na sprawdzianie był jak najlepszy. Motywuj więc swoje dziecko do nauki i wspieraj w tym względzie wraz z nauczycielami i wychowawcą.
Ponadto pamiętaj, by Twoje dziecko:
dużo czytało,
zawsze odrabiało prace domowe i przygotowywało się do zajęć,
uczęszczało na zajęcia przygotowujące do sprawdzianu,
brało aktywny udział w lekcjach.

W przeddzień sprawdzianu:
Zadbaj, by dziecko aktywnie spędziło czas, odstresowało się. Już za późno na naukę.
Pomóż dziecku przygotować ubranie i przybory na sprawdzian.
Porozmawiaj z dzieckiem i postaraj się rozwiać jego wątpliwości i pomóc mu uwierzyć we własne siły.
Pamiętaj, że dziecko powinno położyć się spać o odpowiedniej porze, by rano wstało wypoczęte.

W dniu sprawdzianu:
Przygotuj dziecku śniadanie i dopilnuj, aby wstało o odpowiedniej porze.
Przypomnij, aby zabrało ze sobą przygotowane przybory i legitymację szkolną.
Możesz towarzyszyć dziecku w drodze do szkoły, niech czuje Twoje wsparcie i zainteresowanie.

Bez względu na wynik sprawdzianu Twoje dziecko ciężko się do niego przygotowywało.
Doceń jego wysiłek!

Dodaj komentarz

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status