ZASADY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W SIERCZY

1. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie ustaleń szkolnego zespołu rekrutacyjno-kwalifikacyjnego powołanego przez dyrektora szkoły.

2. Szkolny zespół rekrutacyjno-kwalifikacyjny przeprowadza nabór do świetlicy w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły.

______________________________________________________________________________

3. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

3.1 najmłodsze obojga rodziców pracujących,

3.2 dzieci, których rodzeństwo kontynuuje edukację w naszej szkole,

3.3 rodziców samotnie wychowujących dzieci,

3.4 matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy,

3.5 umieszczone w rodzinach zastępczych,

3.6 z rodzin objętych nadzorem kuratora.

______________________________________________________________________________

4.Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie w sekretariacie/księgowości szkoły prawidłowo oraz kompletnie wypełnionego wniosku w wyznaczonym przez szkołę terminie.

5. Liczba miejsc jest ograniczona. Wnioski i prośby indywidualne rozpatruje dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcami świetlicy.

6. W przypadku nieusprawiedliwionej, ciągłej nieobecności dziecka na zajęciach w świetlicy powyżej 2 tygodni, uczeń może być skreślony z listy dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej.

7. O skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej decyduje dyrektor w porozumieniu z wychowawcami świetlicy.

8. Komisja rekrutacyjna tworzy listę rezerwową uwzględniając w/w kryteria przyjęć do świetlicy.

9. Dzieci nie przyjęte do świetlicy umieszczane są na liście rezerwowej i kolejno przyjmowane, jeżeli ktoś z uczestników zrezygnuje lub zostanie skreślony z listy dzieci uczęszczających do świetlicy.

_____________________________________________________________________________

Dzieci do świetlicy szkolnej zapisywane są na podstawie kart zgłoszeń:

– kartę zgłoszenia wypełniają rodzice (prawni opiekunowie),
– kartę zgłoszeń przyjmuje i przechowuje w dokumentacji sekretariat szkoły,
– w sporadycznych przypadkach dziecko może być zapisane w ciągu roku szkolnego.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status