Wolontariat

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu w Szkole Podstawowej
im. Królowej Jadwigi
w Sierczy

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) – art. 1 ust. 12, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 85 ust. 6 i 7, art. 98 ust. 1 pkt 21.

Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U.
z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek

 

Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,

ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,

z jakim tej pomocy się udziela.”

                                                            Jan Paweł II

Postanowienia ogólne 

 1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.
 2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. Działa on dobrowolnie i jest świadomy tego, że za pracę na rzecz innych osób nie otrzyma wynagrodzenia.
 3. Koło wolontariatu skierowane jest do uczniów klas I-III i IV-VIII, którzy chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

Cele i założenia 

 1. Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska.
 2. Zapoznawanie z ideą wolontariatu.
 3. Przygotowywanie dzieci i młodzieży do podejmowania pracy wolontariusza.
 4. Umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy.
 5. Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach.
 6. Rozwijanie pasji i zainteresowań.
 7. Nauka samorządności.

Wolontariusze 

 1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
 2. Działalność koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
 3. Członek klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
 4. Wolontariusz zna plan pracy oraz zakres obowiązków wolontariuszy i przestrzega ich.
 5. Każdy członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.
 6. Wolontariusz zobowiązany jest przynieść zgodę rodzica na pracę w SKW.

Praca wolontariusza w szkolnym Klubie polega na:

-udzielaniu pomocy koleżeńskiej uczniom z problemami w nauce;
-organizowaniu akcji charytatywnych na terenie szkoły;
-organizacji imprez o charakterze kulturalnym i integracyjnym dla podopiecznych placówek z którymi współpracuje Klub;
-przygotowywaniu świątecznych paczek w ramach prowadzonych akcji;
-organizowaniu zbiórek;
-udziale w spotkaniach dotyczących idei wolontariatu,
– wspieraniu środowiska lokalnego.

Struktura klubu wolontariusza 

 1. Koordynatorkami Szkolnego Koła Wolontariatu w klasach 1-3 są p. Monika Dzido, p. Agnieszka Wójcik – Gut, natomiast w klasach 4-8 p. Justyna Kamisińska, p. Aneta Batko-Kot, p. Magdalena Janeczek.
 2. W SKW pomoc swą oferują inni nauczyciele , którzy wykazują taką chęć i dobrą wolę współpracy. Wszelkie inicjatywy podejmowane są na bieżąco.
 3. Spośród wolontariuszy wybierani są liderzy, którzy reprezentują daną klasę.
 4. Spotkania SKW odbywają się wg potrzeb i zgodnie z harmonogramem pracy.

Istota wolontariatu w naszej szkole:

Wolontariusz nie otrzymuje wynagrodzenia za swoją pracę. Zobowiązuje się on do bezinteresownej pracy na rzecz innych osób, jednakże jego praca może być doceniona w następujący sposób:

1.Wpis do dziennika w formie uwagi pozytywnej.
2.Uznanie słowne.
3.Pochwała Dyrektora na forum szkoły.
4.Wręczenie dyplomu.
5.Wpis na świadectwie ukończenia szkoły (aktywne uczestnictwo w pracach wolontariatu*).

Wpis na świadectwie ukończenia szkoły otrzymują liderzy, którzy wyróżnili się poprzez swoją godną postawę, aktywną pracę na rzecz innych oraz koordynowanie i wspieranie działań Szkolnego Koła Wolontariatu. Za aktywne uczestnictwo w pracach wolontariatu uważa się udokumentowane współorganizowanie akcji na terenie szkoły i poza nią. Aktywny uczestnik musi przepracować co najmniej 34 godziny na rzecz wolontariatu oraz uzyskać akceptację koordynatorów Szkolnego Koła Wolontariatu i wychowawcy klasy, który potwierdzi, iż jest to osoba, która odnosi się do innych z pełnym poszanowaniem ich praw i godności. Wolontariusz może pracować społecznie w instytucjach pozaszkolnych, ale musi przedstawić koordynatorom dokument potwierdzający jego działalność charytatywną. Aktywny wolontariusz to osoba w pełni samodzielna, która podejmuje własną inicjatywę i wie, na czym polega idea wolontariatu, gdzie nie oczekuje się niczego w zamian. Najważniejsze jest dobro tych, którym niesie pomoc. 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status