Wzory dokumentów

Załącznik 1 – WDŻ – Oświadczenie rodziców dziecka w sprawie rezygnacji z uczęszczania na lekcje wychowania do życia w rodzinie
Załącznik 2 – Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania ich dziecka na lekcje religii rzymsko-katolickiej
Załącznik 3 – RODO – Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka _01.09.2023r.
Załącznik 4 – RODO – Zgoda na wykorzystanie wizerunku rodzica/opiekuna prawnego_01.09.2023r.
Regulamin korzystania z miejsc przechowywania odzieży uczniów w czasie epidemii Covid -19
Regulamin korzystania z szatni szkolnej
Regulamin biblioteki szkolnej
Procedury funkcjonowania biblioteki szkolnej
Duplikat legitymacji szkolnej lub karty rowerowej

Wniosek o wydanie opinii

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status