Zapisy 2015/2016

SZANOWNI RODZICE

DZIECI ZAMIESZKAŁE W OBWODZIE SZKOŁY przyjmowane będą do szkoły podstawowej z urzędu na podstawie ZGŁOSZENIA. Zapisu dziecka można dokonać w sekretariacie/księgowości szkoły od 09 do 31 marca 2015 r. w godzinach od 8.00 do 15.00.

Przy zgłoszeniu dziecka należy wypełnić ZGŁOSZENIE, które można otrzymać w sekretariacie/księgowości szkoły lub pobrać ze strony internetowej szkoły w zakładce zapisy https://sp-siercza.pl/zapisy-20152016/

Zgłaszając dziecko do klasy I należy dołączyć do ZGŁOSZENIA kserokopię skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka wraz z oryginałem do wglądu.

 

DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY podlegają rekrutacji jeżeli szkoła będzie posiadała wolne miejsca. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji do klasy pierwszej zawarte są w zakładce –  Zapisy 2015/16 „Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2014/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigiw Sierczy z dnia 13 lutego 2015r. –  Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy”.

Rekrutacja do świetlicy odbędzie się w późniejszym terminie! Szczegóły pojawią się na stronie internetowej szkoły.

OFERTA SZKOŁY:

  1. Na zajęciach szkolnych stosujemy nowoczesne metody i formy pracy.
  2. Nauczyciele wraz z dziećmi wybierają najciekawsze sposoby na ciekawą i wesołą naukę.
  3. Dzieci uczą się zgodnej pracy z grupie.
  4. Zajęcia odbywają się w jasnych, przestronnych salach wyposażonych w liczne pomoce dydaktyczne pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.
  5. Zajęcia sportowe i rekreacyjne odbywają się w pełnowymiarowej sali gimnastycznej, na boisku szkolnym i na basenie.
  6. Pomagamy pokonać dzieciom trudności z nauką pod opieką pedagoga, psychologa i logopedy.
  7. W szkole prowadzone są zajęcia wyrównawcze i terapeutyczne.

Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2014/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy z dnia 13 lutego 2015 r.- Zasady rekrutacji do klasy 1-szej SP (pobierz)

Zgłoszenie dziecka do klasy 1-szej  (z obwodu szkoły) (pobierz)

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy 1-szej (spoza obwodu) (pobierz)

Załącznik do wniosku o przyjęcie dziecka do klasy 1-szej (spoza obwodu- oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata) (pobierz)

Załącznik do wniosku o przyjęcie dziecka do klasy 1-szej (spoza obwodu- oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem) (pobierz)

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy 1-szej. (pobierz)

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status