Deklaracja

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP


Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Sierczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bip.malopolska.pl//nasza strona bip

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Sierczy

Siercza 428, 32-020 Wieliczka

tel.  +48  12 651 54 97
e-mail: 

NIP: 683-17-61-928

REGON: 350729000

 

Godziny pracy sekretariatu szkoły:

poniedziałek -piątek: 8.00 – 16.00

Data publikacji strony internetowej: 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

Zamieszczone na stronie informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.


Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Strony podmiotowe posiadają ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 22.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Kontaktu w sprawie dostępności: 
e-mail: 

 Telefon: 126515497

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Sierczy mieści się w budynku:

Siercza 428, 32-020 Wieliczka

 • sekretariat szkoły, tel. 12 6515497
 • Dyrektor szkoły – Renata Bachowska przyjmuje strony po uprzednim umówieniu telefonicznym.
 • Wicedyrektor – Małgorzata Jarosz-Barwińska
 • Sekretarz szkoły – Karolina Kowal

W budynku mieści się szkoła podstawowa dla klas I-VIII oraz oddziały przedszkolne.

Przed szkołą znajduje się parking. Istnieje możliwość wjazdu na teren szkoły bramą od frontu szkoły.

Budynek dostosowany do osób niepełnosprawnych: podjazdy, odpowiednia szerokość drzwi, toalety dla osób niepełnosprawnych.

 

 

Deklarację sporządzono 22.09.2020 r.

INFORMACJA
dotycząca realizacji uprawnień wynikających z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

 

Osoby niesłyszące lub głuche mogą kontaktować się z szkołą przy wykorzystaniu jednej z form:

e-mail na adres 

drogą pocztową na adres: Siercza 428, 32-020 Wieliczka