Logopeda

ZADANIA LOGOPEDY

DZIAŁALNOŚĆ DIAGNOSTYCZNA 

 1. Przeprowadzenie przesiewowych badań logopedycznych w oddziałach przedszkolnych oraz klasach pierwszych w celu wstępnego ocenienia mowy uczniów. 
 2. Zakwalifikowanie uczniów z trudnościami artykulacyjnymi na terapię logopedyczną. 
 3. Przeprowadzenie dokładnej diagnozy logopedycznej uczniów zakwalifikowanych. 
 4. Przeprowadzenie ponownych badań logopedycznych uczniów wcześniej objętych terapią. 
 5. Kontynuacja terapii u uczniów z dysfunkcjami mowy. 

PROFILAKTYKA 

 1. Zapobieganie powstawaniu wad wymowy i czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy.
 2. Stymulowanie procesu nabywania kompetencji językowych. 
 3. Doskonalenie umiejętności komunikowania się z otoczeniem. 
 4. Stymulacja rozwoju językowego z uwzględnieniem następujących aspektów mowy: wymowa, słownictwo i strona gramatyczna. 

TERAPIA LOGOPEDYCZNA 

 1. Ustalenie odpowiedniego rodzaju terapii w celu osiągnięcia zamierzonych efektów terapii.
 2. Indywidualna lub grupowa praca z uczniem w zależności od rodzaju zaburzenia mowy. 
 3. Prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową wymowę – ćwiczenia oddechowe, usprawniające funkcjonowanie narządów artykulacyjnych, ćwiczenia artykulacyjne oraz emisyjno-fonacyjne. 
 4. Prowadzenie ćwiczeń z zakresu rozwoju percepcji słuchowej, wzrokowej i ruchowej. 
 5. Prowadzenie ćwiczeń mających na celu rozwój i doskonalenie słuchu fonematycznego oraz fonemowego. 
 6. Prowadzenie ćwiczeń właściwych z zakresu likwidowania wszelkiego rodzaju zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej – wywoływanie prawidłowej wymowy, utrwalanie poprawnej artykulacji, różnicowanie artykulacji głosek opozycyjnych. 
 7. Kierowanie uczniów na konsultacje specjalistyczne wg potrzeb (laryngologiczne, ortodontyczne, neurologiczne, foniatryczne, fizjoterapeutyczne). 
 8. Zaangażowanie rodziców do pracy z dzieckiem i zachęta do realizacji w domu zadanego materiału ćwiczeniowego (zeszyty logopedyczne). 

PODNOSZENIE JAKOŚCI OPIEKI LOGOPEDYCZNEJ 

 1. Współpraca ze specjalistami, wychowawcami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – zapewnienie pomocy o charakterze terapeutycznym i instruktażowym. 
 2. Współpraca z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Polskim Związkiem Logopedów. 
 3. Wykorzystanie w pracy specjalistycznego sprzętu logopedycznego. 
 4. Tworzenie pomocy logopedycznych. 
 5. Udział w konferencjach logopedycznych i doskonalenie umiejętności z zakresu logopedii.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status