Logopeda

„Jeśli chcemy zgłębiać prawdę o świecie, to zawsze musimy opierać się na mowie.”
Rudolf Steiner

Nazywam się Magdalena Janeczek. Jestem logopedą oraz neurologopedą.

Do moich zadań należy:

  1. Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci.
  2. Prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla rodziców         i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń.
  3. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci.
  4. Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:
  • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności  w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
  • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Warto pamiętać, że większość zaburzeń mowy można zlikwidować lub załagodzić, ale warunkiem tego jest ścisła współpraca rodziców z logopedą oraz codzienna praca z dzieckiem w domu.

Jak rozwija się mowa?

Jakie są wady wymowy?

Kiedy do logopedy?

Ćwiczenie usprawniające motorykę narządów mowy

Krótkie wędzidełko podjęzykowe

Logopedyczne fakty i mity

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status