Innowacje i programy własne

Rok szkolny 2023/2024

„Pamięć i koncentracja kluczem do efektywnej nauki”

Autor: mgr Katarzyna Seweryn
Innowacja skierowana jest do uczniów klasy 2a z problemami w nauce oraz do uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Czas realizacji innowacji przewidziany jest na jeden rok szkolny z możliwością jej kontynuacji.
Głównym celem innowacji jest pomoc uczniom z zaburzeniami pamięci i koncentracji uwagi, w celu osiągania jak najlepszych wyników w nauce na dalszej ścieżce edukacyjnej.
Celami szczegółowymi i planowanymi działaniami jest:
• doskonalenie pamięci,
• rozwijanie koncentracji, lepszego skupiania uwagi,
• rozwijanie procesów zapamiętywania, przechowywania i odkodowania,
• doskonalenie aktywnego spostrzegania,
• doskonalenie wyobraźni,
• umiejętność rozwiązywanie krzyżówek, łamigłówek oraz zagadek logicznych,
• motywacja dzieci do uczenia się na pamięć wierszyków, piosenek,
• doskonalenie umiejętności grania w gry i zabawy usprawniające pamięć i koncentrację,
• stopniowanie trudności podczas doboru materiału do pracy z dziećmi,

 

 

Rok szkolny 2021/2022

„Legenda siostrą historii – poznajemy legendy Krakowa”

Autor: mgr Małgorzata Gintowt
Innowacja skierowana jest do uczniów klasy 2b i 3b szkoły podstawowej. Czas realizacji innowacji przewidziany jest na jeden rok szkolny z możliwością jej kontynuacji.  Głównymi celami innowacji jest:
– rozwijanie zainteresowań dziejami Krakowa
– zapoznanie dzieci z historią Krakowa na podstawie legend
– wzbogacenie wiadomości o życiu Krakowian w dawnych czasach, ich zwyczajach i tradycjach związanych z obchodzeniem świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocnych i innych
– poznawanie dziejów miasta Krakowa przez wycieczki do ciekawych miejsc
– poszerzanie wiedzy na temat krakowskich zabytków
– przybliżenie dzieciom regionalnego folkloru i tradycji ludowych poprzez zapoznanie z piosenkami, tańcami i muzyką krakowską

 

PROGRAM LINGOS DLA SZKÓŁ

W Szkole Podstawowej w Sierczy uczymy się języka angielskiego z Lingos! Jest to bezpłatna platforma do nauki języków obcych. To narzędzie umożliwia uczniom systematyczne powtarzanie słownictwa. Autorem innowacji pt.”Utrwalamy słownictwo z języka angielskiego na platformie internetowej Lingos” jest p. K.Kopciuch. Dzięki tej innowacji uczniowie lepiej zapamiętują wyrażenia w języku angielskim poznane na lekcji. Już widać pierwsze efekty, uczniowie sami przyznają, że Lingos działa! 

„​Programowanie z elementami robotyki”

Autor: Marta Giza – Balawajder
Innowacja skierowana jest do uczniów klasy 3a szkoły podstawowej. Czas realizacji innowacji przewidziany jest na jeden rok szkolny z możliwością jej dalszej kontynuacji.
Celem głównym jest:
– Poznanie prostych programów i aplikacji do kodowania i programowania, m.in. Scratch, Photon Robot, Photon Coding i wykorzystanie tych programów do pisania kodu sterującego robotem edukacyjnym Photon;
– Kształtowanie logicznego myślenia poprzez gry i zabawy logiczne wprowadzające do programowania tzw. programowanie offline;
– Nauka programowania poprzez zabawę;
– Rozwijanie zainteresowań informatycznych;
– Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem tabletu, laptopu, tablicy multimedialnej;
– Umiejętności posługiwania się myśleniem algorytmicznym nie tylko na lekcjach zajęć informatycznych;
– Kształcenie umiejętności bezpiecznego korzystania z urządzeń cyfrowych, bezpiecznego zachowania w internecie i przestrzegania praw autorskich;
– Wdrażanie uczniów do kreatywnego spędzania wolnego czasu przed komputerem;
– Budowanie wiary we własne siły i poczucia własnej wartości;
– Nabycie przez uczniów umiejętności kreatywnego i świadomego wykorzystania technologii w realizacji własnych pomysłów i rozwiązywaniu problemów;
– Zwiększenie zainteresowania programowaniem i twórczym korzystaniem z urządzeń cyfrowych.

 

Rok szkolny 2020/2021

„Z zapałem uczymy się w szkole, by w domu więcej odpoczywać”

Autor: mgr Justyna Kamisińska

Zakres innowacji: wybrani uczniowie klasy VI a. Czas realizacji innowacji obejmuje jeden rok szkolny z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.
Innowacja zostanie przeprowadzona w ramach przydziału godzin nauczyciela współorganizującego, który będzie współorganizował trzy zamiast czterech lekcji wychowania fizycznego. Czwarta godzina lekcyjna z zajęć WF zostanie podzielona na dwa, dwudziestopięciominutowe zajęcia przeprowadzane w poniedziałki i środy. (Więcej)

„BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK”

Autor: mgr Kinga Piotrowska
Wdrażanie innowacji przewidziane jest w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy.
Okres przedszkolny to czas, kiedy powinno się intensywnie pracować nad kształtowaniem charakteru przyszłego dorosłego człowieka. Przedszkole, jako instytucja świadoma eskalacji niebezpieczeństwa we współczesnym świecie, musi stale reagować na zmiany społeczne.
Dzieci narażone są na wiele zagrożeń spowodowanych rozwojem cywilizacyjnym, z którym wiążą się różnorodne zagrożenia – między innymi: wypadki komunikacyjne, uzależnienia, urazy kończyn, zatrucia, zadławienia, choroby (zakaźne i niezakaźne). Istotne jest przygotowanie przedszkolaka do bezpiecznego przebywania w środowisku rówieśniczym oraz radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia. Tę wiedzą należy wpajać dzieciom już od najmłodszych lat. Świadomość dotycząca zachowania zasad bezpieczeństwa w życiu codziennym jest coraz większa wśród dzieci, ich rodziców oraz nauczycieli. Dzieje się tak dzięki podnoszeniu jakości pracy w zakresie bezpieczeństwa w przedszkolach i szkołach. (Więcej)

„​Programowanie z elementami robotyki”

Autor: Marta Giza – Balawajder

Innowacja skierowana jest do uczniów klasy 3 i 5 szkoły podstawowej. Czas realizacji innowacji przewidziany jest na jeden rok szkolny z możliwością jej kontynuacji. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu dla danej klasy. Zajęcia z programowania z elementami robotyki są odpowiedzią na potrzebę dostosowania kształcenia do zmian wynikających z postępu naukowo-technicznego, a także wyjścia naprzeciw wymogom edukacyjnym. Niniejsza innowacja ma na celu zwiększenie kompetencji uczniów w zakresie technologii informatycznej poprzez poznanie podstaw programowania i sterowania robotem edukacyjnym. Ma zachęcić do nauki i zapamiętywania ważnych treści informatycznych poprzez wzbudzenie zainteresowania i chęci pracy przez samych uczniów.

Głównym założeniem pracy na innowacyjnych zajęciach będzie wykorzystanie nowoczesnych metod nauki programowania wzbogacone o naukę sterowania robotem. Budowania algorytmu mającego na celu rozwiązanie postawionego zadania, oraz pobudzenia logicznego i twórczego myślenia. Istotną rzeczą jest, aby uczeń nie tylko rozwijał swoje zainteresowania ale został zainspirowany poprzez programowanie do algorytmicznego myślenia.

 „Czytam z klasą lekturki spod chmurki”

Innowacja „Czytam z klasą lekturki spod chmurki” to projekt edukacyjny, którego głównym celem jest rozwój czytelnictwa wśród uczniów klasy 3a.
Inne planowane efekty osiągnięte w nadchodzącym roku szkolnym to:
– upowszechnienie czytelnictwa wśród dzieci poprzez ciekawe formy pracy z tekstem,
– pobudzenie uczniów do aktywności, w tym aktywności czytelniczej,
– rozbudzenie u uczniów ciekawości literackiej,
– udoskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
– udoskonalenie umiejętności pisania poprzez prowadzenie lekturnika,
– zachęcenie rodziców do czytania dzieciom (wzmocnienie więzi między rodzicami i dziećmi),
– integracja zespołu klasowego,
– rozwój poczucia troski i odpowiedzialności za otoczenie u uczniów,
– wprowadzenie uczniów w problematykę dotyczącą zmian klimatycznych.

Innowacja wprowadzana jest przez panie: Agnieszkę Gabryś i Patrycję Gołąbek-Jonak.

 

Innowacja metodyczno-programowa
„Edukacja globalna na lekcjach języka polskiego”

Innowacja prowadzona jest przez panią Lidię H. Prokopowicz

Szczegóły w pliku poniżej:

Innowacja metodyczno-programowa Edukacja Globalna na lekcjach j. polskiego

 

„Zadania z treścią – to nie takie trudne”

Autor: Joanna Major

Innowacja adresowana jest do uczniów klas szóstych. Czas realizacji innowacji obejmuje jeden rok szkolny z możliwością jej kontynuowania w następnym roku. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych, jako element godzin lekcyjnych.

Realizacja innowacji ma na celu podniesienie kompetencji matematycznych uczniów związanych z umiejętnością
rozwiązywania zadań z treścią. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do podejmowania wysiłku intelektualnego, poznania i wykorzystywania przez uczniów różnych metod i technik pracy nad zadaniami; rozwijanie u uczniów umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstów (w tym matematycznych);  kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie analizy dostępnych informacji i wyciągania z nich wniosków; doskonalenie uczniowskich umiejętności matematyzacji i prowadzenia rozumowań na gruncie matematycznym;  doskonalenie umiejętności interpretowania i krytycznej oceny przez uczniów sensowności wyników uzyskanych na gruncie matematyki w kontekście fabuły zadania z treścią; ukazanie uczniom związku matematyki z życiem codziennym i dostrzeganie przez nich zależności matematycznych w otaczającym świecie; kształtowanie uczniowskiego rozumienia i posługiwania się językiem matematyki.

 

„Matematyka dla smyka”

Autor: Joanna Major

Czas realizacji innowacji obejmuje trzy lata szkolne. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych, jeden raz w tygodniu.

Niniejsza innowacja ma na celu kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów pierwszego etapu edukacyjnego, zaspokajanie naturalnej ciekawości poznawczej dzieci w zakresie liczb, działań i figur geometrycznych oraz stymulowanie harmonijnego rozwoju dzieci w zakresie posługiwania się pojęciami matematycznymi i logicznego myślenia, a także odkrywanie przez dzieci związków przyczynowo-skutkowych.

Narzędziem stosowanym w innowacji są różnorodne gry i  zabawy, które pozwalają dodatkowo hartować  dojrzałości emocjonalną uczniów.

 

Rok szkolny 2019/2020

„Bezpieczny przedszkolak”

Autor: Kinga Piotrowska
Kształtowanie i wychowanie człowieka zaczyna się już od najmłodszych lat. Postawa obronna wobec zagrożeń, którą uda się wykształcić u dziecka w wieku przedszkolnym, owocuje przez całe życie. Podstawowe czynności ratujące życie to proste działania, których może nauczyć się wykonywać każdy, aby skutecznie ratować ludzkie życie przed przyjazdem pogotowia ratunkowego. (Więcej)


 

„​Programowanie z elementami robotyki”

Autor: Marta Giza – Balawajder

Innowacja skierowana jest do uczniów klasy 2 i 4 szkoły podstawowej. Czas realizacji innowacji przewidziany jest na jeden rok szkolny z możliwością jej kontynuacji. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu dla danej klasy. Niniejsza innowacja ma na celu zwiększenie kompetencji uczniów w zakresie technologii informatycznej poprzez poznanie podstaw programowania i sterowania robotem edukacyjnym. Ma zachęcić do nauki i zapamiętywania ważnych treści informatycznych poprzez wzbudzenie zainteresowania i chęci pracy przez samych uczniów.

Głównym założeniem pracy na innowacyjnych zajęciach będzie wykorzystanie nowoczesnych metod nauki programowania wzbogacone o naukę sterowania robotem. Budowania algorytmu mającego na celu rozwiązanie postawionego zadania, oraz pobudzenia logicznego i twórczego myślenia. Istotną rzeczą jest aby uczeń nie tylko rozwijał swoje zainteresowania ale został zainspirowany poprzez programowanie do algorytmicznego myślenia.„Lektura to nie bzdura”

Autor: Monika Rachwał

Adresatami innowacji są uczniowie klas 4b, 5a, 5b. Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2019/2020 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach lekcji języka polskiego raz w miesiącu. Główny cel innowacji to zaszczepienie nawyków czytelniczych i rozwijanie zamiłowania do literatury. Jej podstawowym założeniem jest popularyzowanie czytelnictwa, zaktywizowanie do twórczego wysiłku i integrowanie społeczności klasowej. Podjęte działania mają na celu wdrożenie dzieci do częstych kontaktów z książką, zachęcenie do polubienia czytania, rozwijanie wyobraźni, docenienie piękna i wartości płynących z obcowania z książką oraz rozwijanie pewności siebie i umiejętności recenzowania i prezentowania własnych opinii na
forum klasy.

 


 

„ English – the language of the world” –
Angielski językiem świata

Innowacja z j. angielskiego – Ewa Czyż
Innowacja prowadzona w klasie VIII w ramach koła j.angielskiego.
Program
Innowacja ma na celu rozwinąć umiejętności językowe uczniów – w szczególności umiejętność
porozumiewania się w j. angielskim. W trakcie zajęć uczniowie będą starać się mówić wyłącznie w
języku angielskim. Na zajęciach będą wykorzystywane różne metody i pomoce dydaktyczne, m.in. :
gry i zabawy obcojęzyczne, piosenki, odgrywanie scenek, dyskusja, debata itp.


„Pięknie czytam, uważnie słucham”

Osoby odpowiedzialne za innowację: Małgorzata Wiśniewska, Monika Rachwał.
W dzisiejszych czasach czytanie książek staje się coraz mniej popularną formą spędzania wolnego czasu. (Więcej)
 

,,Zadania z treścią – to nie takie trudne’’

Autor: Joanna Major

Innowacja adresowana jest do uczniów klas piątych. Czas realizacji innowacji obejmuje jeden rok szkolny z możliwością jej kontynuowania w następnym roku. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych, jako element godzin lekcyjnych.

Realizacja innowacji ma na celu podniesienie kompetencji matematycznych uczniów związanych z umiejętnością
rozwiązywania zadań z treścią. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do podejmowania wysiłku intelektualnego, poznania i wykorzystywania przez uczniów różnych metod i technik pracy nad zadaniami; rozwijanie u uczniów umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstów (w tym matematycznych);  kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie analizy dostępnych informacji i wyciągania z nich wniosków; doskonalenie uczniowskich umiejętności matematyzacji i prowadzenia rozumowań na gruncie matematycznym;  doskonalenie umiejętności interpretowania i krytycznej oceny przez uczniów sensowności wyników uzyskanych na gruncie matematyki w kontekście fabuły zadania z treścią; ukazanie uczniom związku matematyki z życiem codziennym i dostrzeganie przez nich zależności matematycznych w otaczającym świecie; kształtowanie uczniowskiego rozumienia i posługiwania się językiem matematyki.


,,Matematyka dla smyka’’

Autor: Joanna Major

Czas realizacji innowacji obejmuje trzy lata szkolne. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych, jeden raz w tygodniu.

Niniejsza innowacja ma na celu kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów pierwszego etapu edukacyjnego, zaspokajanie naturalnej ciekawości poznawczej dzieci w zakresie liczb, działań i figur geometrycznych oraz stymulowanie harmonijnego rozwoju dzieci w zakresie posługiwania się pojęciami matematycznymi i logicznego myślenia, a także odkrywanie przez dzieci związków przyczynowo-skutkowych.

Narzędziem stosowanym w innowacji są różnorodne gry i  zabawy, które pozwalają dodatkowo hartować  dojrzałości emocjonalną uczniów.

 


Rok szkolny 2018/2019

„Solna Akademia Dziecięca”

Osoba odpowiedzialna: Monika Rachwał


„Przyłapani na dobrym zachowaniu”

Autorzy innowacji: Justyna Kamisińska, Kinga Piotrowska, Katarzyna Podstawa, Aneta Spisak.

Więcej o innowacji.


 „Mali kucharze”

Pokarm jest warunkiem życia ludzkiego,

ilość i jakość pokarmu warunkuje jego przedłużenie.”

Andrzej Czesław Klimuszko

Autor innowacji: Karolina Celary

Mali kucharze (więcej)


,,Krok w kierunku kreatywności”

Autor innowacji: Mariola Taboł

Innowacja będzie prowadzona w bieżącym roku szkolnym w klasie 3c. (więcej)


Warsztaty plastyczno-terapeutyczne”

Czynne uprawianie plastyki przez dzieci zyskuje na świecie coraz więcej entuzjastów. Świadczą o tym liczne konkursy, wystawy, cenne nagrody przyznawane młodym autorom, organizowane galerie, liczne publikacje.

Prace plastyczne dzieci określane są często terminem „twórczości dziecięcej”, podkreślając tym samym bogactwo inwencji i pomysłowości, żywiołowości i siłę procesu tworzenia, jak również i to, że w wyniku tego procesu powstają niejednokrotnie wytwory artystycznie wartościowe i piękne. (więcej)


 

„Moda na czytanie”

„Nikt nie rodzi się czytelnikiem,
czytelnika trzeba wychować”.

Biblioteka szkolna rozpoczyna w roku szkolnym 2015/2016 realizację innowacji MODA NA CZYTANIE.
Założeniem tej  innowacji jest rozwijanie kontaktu dzieci z książką w taki sposób, aby był on dla nich przygodą, która rozwija ich wyobraźnię i stanowi radość dzieciństwa. Celem innowacji jest również ukazanie najmłodszemu pokoleniu czytelników niezwykłej wartość  słowa pisanego i uczulenie go na potencjał jaki daje książka i spotkania w bibliotece.

Działania innowacyjne dotyczyć będą zarówno najmłodszych czytelników
z oddziałów przedszkolnych, którzy wezmą udział w cotygodniowych spotkaniach bibliotecznych pod nazwą PRZYGODA Z KSIĄŻKĄ. Czytanie dziecku
dla przyjemności  jest bowiem najskuteczniejszą metodą wychowania mądrego czytelnika.
Starsi czytelnicy dostaną natomiast szansę zdobywania jedynych w swoim rodzaju odznak czytelniczych, przyznawanych zgodnie z regulaminem za systematyczne odwiedzanie biblioteki i samodzielne czytanie książek. Zachęcanie dzieci do sięgania po odpowiednią lekturę jest niezbędnym elementem w procesie wychowania prawdziwego „biblioluba”.

Cela innowacji:

 1.    Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych już u najmłodszych  dzieci.
 2.    Zapoznanie dzieci z literaturą dziecięcą.
 3.    Rozbudzanie zamiłowania do samodzielnego sięgania po książki.
 4.    Wyrobienie nawyku systematycznego odwiedzania instytucji biblioteki.
 5.    Nabywanie umiejętności świadomego i samodzielnego korzystania z zasobów biblioteki.
 6.    Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.
 7.    Inspirowanie do wyrażania własnych myśli i przeżyć,
 8.    Uwrażliwienie na piękno słowa pisanego i mówionego.
 9.    Uświadomienie rodzicom wartości codziennego czytania.
 10.    Rozwijanie fantazji, pobudzenie do aktywności i odkrywania rzeczy nowych.
 11.    Kształtowanie postaw moralnych.
 12.    Utrwalanie i doskonalenie umiejętności czytania.

Serdecznie zapraszam do biblioteki !

Monika Hebda


„Symboliczne formy pracy z agresją.”

Narastające, niepokojące zjawiska w szkole, jak i trudności w egzekwowaniu zachowań akceptowanych społecznie wśród uczniów, niepełne zadowolenie z efektów naszej pracy wychowawczej nad kształtowaniem prawidłowych postaw i zachowań uczniowskich, skłoniły nas do wprowadzenia zmian innowacyjnych w działaniach wychowawczych w szkole. Jak wiemy, szkoła to miejsce budowania wartościowych przyjaźni, ale – niestety również środowisko, w którym pojawia się agresja i przemoc. By minimalizować ich wpływ i rozmiar, trzeba nie tylko samemu reagować, lecz także nauczyć dzieci odpowiednich reakcji.(więcej)


„ Wprowadzanie treści ekologicznych na zajęciach terenowych w ramach wychowania fizycznego”

   Innowacja obejmuje uczniów klasy V od roku szkolnego 2008/09. W trakcie prowadzonych zajęć terenowych, uczniowie, oprócz wiedzy i umiejętności z zakresu wychowania fizycznego poznają zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska. Podczas proponowanych zajęć dzieci mają bezpośredni kontakt z przyrodą, poznają jej piękno, kształtują właściwą postawę wobec konieczności jej ochrony, a poprzez pokonywanie długich tras i naturalnych przeszkód rozwijają ogólną sprawność fizyczną.

Biorąc pod uwagę bazę sportową szkoły, walory środowiska przyrodniczego oraz możliwości wykorzystania oferty środowiska lokalnego, a także założenia innowacji, opracowano program własny  wychowania fizycznego na II etapie edukacyjnym „ Zdrowo w zielony świat”, który z powodzeniem został wdrożony do realizacji. Zgodnie z założeniami i priorytetami programu, szczególny nacisk kładzie się na organizowanie zajęć poza budynkiem szkoły w środowisku naturalnym.

1 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 


„Blokowe nauczanie przyrody w klasach IV –VI”

Działalnością innowacyjną objęci są uczniowie II etapu edukacyjnego, czyli klasy IV –VI. Lekcje przyrody odbywają się raz w tygodniu, w formie kilkugodzinnych bloków tematycznych, zakończonych posiłkiem spożywanym wspólnie, z zachowaniem zasad zdrowego żywienia. Jednym z najważniejszych elementów skutecznej edukacji przyrodniczej, prowadzonej zgodnie z założeniami innowacji jest realizowanie jej poza szkołą, w środowisku naturalnym – nauczanie blokowe przyrody umożliwia wyjście w teren, gdzie uczniowie sami mogą przeprowadzić badania i obserwacje.

 Ważnym założeniem proponowanych działań innowacyjnych jest ograniczenie roli podręcznika i ćwiczeń w procesie dydaktycznym. Głównym narzędziem pracy nauczyciela jest żywa, obrazowa mowa, naturalne okazy, inne niż podręcznik źródła wiedzy, jak czasopisma, albumy, a pięknie ozdobione zeszyty dzieci, zawierające najważniejsze treści lekcji – stają się faktycznie podręcznikami.

Nauczanie przyrody odbywa się w oparciu o program własny „ Dzieci rosną każdego dnia”. Treści nauczania w w/w programie zostały zgrupowane w bloki obejmujące skorelowane ze sobą zagadnienia, zostały dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka, jednak nie stanowią one najważniejszego celu, którym jest dbałość o prawidłowy przebieg rozwoju dzieci i przystosowanie młodego człowieka do życia, a nie do systemu.

Renata Łanoszka

4 3

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status