Logopeda

„Jeśli chcemy zgłębiać prawdę o świecie, to zawsze musimy opierać się na mowie.”
Rudolf Steiner

Nazywam się Magdalena Janeczek. Jestem logopedą oraz neurologopedą.

Do moich zadań należy:

  1. Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci.
  2. Prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla rodziców         i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń.
  3. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci.
  4. Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:
  • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności  w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
  • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Warto pamiętać, że większość zaburzeń mowy można zlikwidować lub załagodzić, ale warunkiem tego jest ścisła współpraca rodziców z logopedą oraz codzienna praca z dzieckiem w domu.

Jak rozwija się mowa?

Jakie są wady wymowy?

Kiedy do logopedy?

Ćwiczenie usprawniające motorykę narządów mowy

Krótkie wędzidełko podjęzykowe

Logopedyczne fakty i mity