Rekrutacja 2018/2019

SZANOWNI RODZICE

DZIECI ZAMIESZKAŁE W OBWODZIE SZKOŁY przyjmowane będą do szkoły podstawowej z urzędu na podstawie ZGŁOSZENIA. Zapisu dziecka można dokonać w sekretariacie szkoły od 12 marca 2018 r. do 4 kwietnia 2018 r. w godzinach od 8.00 do 15.00.

Przy zgłoszeniu dziecka należy wypełnić ZGŁOSZENIE, które można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej szkoły  www.spsiercza.pl rekrutacja 2018/2019.

Zgłaszając dziecko do klasy I należy przedstawić do wglądu skrócony odpis aktu urodzenia oraz informację o gotowości szkolnej dziecka z oddziału przedszkolnego/przedszkola

DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY podlegają rekrutacji jeżeli szkoła będzie posiadała wolne miejsca. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji do klasy I zawarte są w zakładce – Rekrutacja 2018/2019 → Zasady rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy.

OFERTA SZKOŁY:

 1. Szkoła prowadzi oddziały integracyjne.
 2. Mamy różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych np. koło „Piechurek”, zajęcia teatralne, szachowe, sportowe, chór, zajęcia taneczne.
 3. Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo naszych podopiecznych.
 4. W pracy z dziećmi stosujemy efektywne i atrakcyjne metody i formy pracy.
 5. Uczestniczymy w projektach, programach o zasięgu lokalnym, krajowym, międzynarodowym np. „Owoce w szkole”, Zintegrowana polityka bezpieczeństwa,  „Wolontariat studencki”, AISEC, EuroWeek.
 6. Stymulujemy rozwój dzieci indywidualizując pracę z uczniem.
 7. Dzieci uczą się zgodnej pracy z grupie.
 8. Zajęcia odbywają się w jasnych, przestronnych salach wyposażonych w liczne pomoce dydaktyczne pod opieką wykwalifikowanej, stale podnoszącej swoje kompetencje, kadry pedagogicznej.
 9. Zajęcia sportowe i rekreacyjne odbywają się w sali gimnastycznej wyposażonej w ściankę wspinaczkową, na boisku szkolnym i na basenie.
 10. Pomagamy pokonać dzieciom trudności z nauką pod opieką pedagoga, psychologa i logopedy.
 11. W szkole prowadzone są zajęcia wyrównawcze i terapeutyczne.
 12. Podczas zajęć korzystamy z nowoczesnych pomocy w tym z tablic interaktywnych.

Zasady rekrutacji word pdf

Zgłoszenie do klasy 1 word pdf

Wniosek o przyjęcie do klasy 1 word pdf

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów rekrutacji 2018/2019 word pdf

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy I 2018-2019  word pdf

Zarządzenie nr 20/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019 pdf

Uchwała nr XXXIII/405/2017 Rady Miejskiej w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych w Gminie Wieliczka pdf

Kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019 pdf

Zarządzenie nr 23/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019 pdf