Akademia sukcesu

Akademia sukcesu – indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów
klas I-III w Gminie Wieliczka

Rozkład zajęć

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest jako projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt dofinansowany przez Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie na podstawie Umowy nr UDA-POKL.09.01.02-12-038/11-00.

Realizatorem projektu jest Gmina Wieliczka – Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka.

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz udzielenie wsparcia w indywidualnym rozwoju na poziomie I etapu edukacyjnego dla uczniów, ze szkół podstawowych Gminy Wieliczka.
Realizacja tego celu nastąpi poprzez:
1) zwiększenie dostępności do wsparcia edukacyjnego, wychowawczego i profilaktycznego zgodnie z indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami rozwojowymi uczniów i uczennic;
2) poprawę jakości zaplecza dydaktycznego szkół podstawowych;
3) zminimalizowanie zdiagnozowanych u uczniów i uczennic specyficznych trudności w uczeniu się.

 

Rodzaje zajęć:

  1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
  2. Zajęcia logopedyczne,
  3. Gimnastyka korekcyjna.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status