Konkurs Matematyczno- Sportowy 2016

konkursWybrane punkty regulaminu:

. Cele konkursu:

1) Wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania
uczniów.

2) Rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas

rozwiązywania zadań i problemów.

3) Rozwijanie sprawności fizycznej.

4) Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.

5) Motywowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy

z uczniem zdolnym.

6) Promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli.

 

 1. Ustalenia ogólne.

1) Udział uczniów w turnieju jest dobrowolny. W etapie szkolnym turnieju mogą
brać udział  wszyscy zainteresowani uczniowie.

(…)

3) Obowiązkiem szkolnego koordynatora (Pan Kamil Baryczka) turnieju  jest:

 1. a) przekazanie uczniom, nauczycielom i rodzicom (prawnym opiekunom) informacji
  o zasadach przeprowadzania i regulaminie turnieju ze szczególnym zwróceniem
  uwagi na warunek braku przeciwwskazań zdrowotnych uczestnika w części
  sportowej
  turnieju
    oraz odebranie od nich podpisanego oświadczenia stanowiącego
  załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,

(…)

 Przebieg konkursu.

1) Turniej jest dwuetapowy.

2) Turniej będzie przeprowadzony na poziomach klas IV,V i VI.

2) Eliminacje szkolne będą przeprowadzane na terenie macierzystej szkoły.

3) Eliminacje szkolne wyłaniają czteroosobowe drużyny.

3) Do etapu międzyszkolnego turnieju kwalifikują się uczestnicy, którzy na etapie
szkolnym uzyskali 4 najwyższe wyniki na każdym z poziomów.  W przypadku
uzyskania przez uczestników tej samej liczby punktów przewidziana jest dogrywka.
4)  Każda szkoła może wystawić maksymalnie 3  drużyny po jednej  z klas
odpowiednio czwartych, piątych i szóstych.
Umiejętności Uczestnika Turnieju dla szkół podstawowych.

Uczestnicy konkursu muszą wykazać się wiedzą i umiejętnościami określonymi
w treściach podstawy programowej z przedmiotu matematyka i wychowanie fizyczne.

 

                                Uczeń w szczególności:

 1. a) sprawnie wykonuje działania na liczbach,
 2. b) dostrzega prawidłowości,
 3. c) przeprowadza łatwe rozumowania, wyciąga wnioski z informacji podanych
  w różnej postaci,
 4. d) zna własności podstawowych figur i brył,
 5. e) czyta ze zrozumieniem instrukcje i polecenia podane w zadaniu,
 6. f) umie prawidłowo wykonać rzut do kosza dowolną techniką,
 7. g) prawidłowo prowadzi piłkę kijem do unii hokeja,
 8. h) umie wykonać przewrót w przód,
 9. i) potrafi wykonać rzut karny w piłce nożnej oraz trafić piłką do celu,
 10. j) potrafi przerzucić piłkę przez siatkę,
 11. k) potrafi przebiec  dystans 10 metrów z 3kg piłką,
 12. l) pokonuje tor przeszkód,
 13. l) wykazuje się kreatywnością i umiejętnością współpracy w grupie,
 14. ł)pracuje dla dobra swojej drużyny.

Etap 1 (szkolny) odbędzie się 15.04.2016r. (piątek)

Etap 2 (gminny) odbędzie się 14.05.2016r. (sobota) w Solnym Mieście

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do dnia 13.04.2016r. (środa).

Załącznik nr 1 do Regulaminu Międzyszkolnego Turnieju Matematyczno (zgoda- plik word)

Załącznik nr 1 do Regulaminu Międzyszkolnego Turnieju Matematyczno (zgoda- plik pdf)

Zadania z etapu szkolnego z poprzednich lat (link do strony)

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status