Praca

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W SIERCZY

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

SPRZĄTACZKI

Wymiar etatu: 1 etat

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW NA STANOWISKU SPRZĄTACZKI:

 1. Codzienne utrzymywanie wzorowej czystości sal i pomieszczeń przydzielonych do sprzątania
 2. Przestrzeganie procedur związanych z bezpieczeństwem dzieci w oraz podczas pobytu poza placówką
 3. Odpowiedzialność materialna za powierzone mienie
 4. Przestrzeganie przepisów bhp
 5. Wykonywanie innych, powierzonych przez dyrektora czynności wynikających z organizacji pracy

Wymagane dokumenty:

 1. CV, list motywacyjny
 2. Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
 4. Świadectwa pracy potwierdzające przebieg pracy zawodowej
 5. Oświadczenie kandydata o niekaralności, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko: sprzątaczki.
 6. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku sprzątaczki.

Inne informacje:

 1. O zakwalifikowaniu się na rozmowę kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.
 2. Oferty złożone po terminie lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 3. Z kandydatem wyłonionym w drodze konkursu zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony.

 

Oferty należy składać do sekretariatu w tutejszej placówce do dnia 26.11.2015r.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status