DZIECIŃSTWO BEZ PRZEMOCY– dla rodziców

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę siły działanie, skierowane przeciwko członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.

Znęcanie się nad rodziną jest przestępstwem (art. 207 k. k.).

Fakt zaistnienia przemocy wobec dziecka można zgłosić do:

  1. Sądu Rejonowego – Wydział Rodzinny i Nieletnich.
  2. Prokuratury.
  3. Policji.
  4. Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce.
  5. Organizacji pozarządowych działających na naszym terenie.

 Jeśli masz wątpliwości, nie wiesz co zrobić, skontaktuj się z:

–                    pedagogiem szkolnym lub psychologiem,
–                    Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wieliczce,
–                    telefonem zaufania,
–                    „Niebieską Linią”: 0801 12 00 02

            Dzieci wzrastające w domu przepełnionym przemocą są jej ofiarami. W rodzinach, w których występuje przemoc między dorosłymi, cierpią również dzieci.

Przemoc domowa wyrządza dzieciom wiele poważnych szkód, zarówno fizycznych, jak i psychicznych.

 Dzieci wychowujące się w rodzinach, w których występuje przemoc, wykazują skłonności do zachowań agresywnych w dorosłym życiu.

PRZEMOCY WOBEC DZIECI MOŻNA ZAPOBIEGAĆ.
KAŻDY Z NAS MOŻE MIEĆ SWÓJ UDZIAŁ W POWSTRZYMYWANIU PRZEMOCY
W RODZINIE.

Co się dzieje z dzieckiem, gdy jest świadkiem przemocy w rodzinie?

1.Strach i niepokój

Dzieci obawiają się o zdrowie i życie swoich rodziców, a także o swoje.

2. Poczucie winy

Dzieci czują się odpowiedzialne za przemoc. Myślą, że są przyczyną takiego zachowania swoich rodziców.

3. Ambiwalencja uczuć

Dzieci odczuwają zarówno miłość, jak i nienawiść do rodziców, którzy stosują przemoc. Żyją w chaosie emocjonalnym.

4. Brak zaufania

Dzieci, które doznają przemocy, mają trudności w nawiązywaniu bliskich kontaktów z rówieśnikami. Nie potrafią nikomu zaufać.

5. Agresywność

Wiele dzieci odreagowuje agresją to, co dzieje się w ich domu. Uczą się, że przemoc jest najbardziej skutecznym sposobem rozwiązywania konfliktów.

6. Spolegliwość

Niektóre dzieci są gotowe zrobić wiele, by wszystkich zadowolić. Ulegają wszelkim prośbom lub naciskom ze strony otoczenia. Pod wpływem innych ludzi mogą zrobić rzeczy, które są dla nich niebezpieczne.

7. Pozbawienie dzieciństwa

Rodzice są zbyt zajęci swoimi konfliktami, by spełniać rodzicielskie obowiązki. Dzieci pozbawione są dzieciństwa.

8. Kłopoty w szkole

Dzieci chcą pozostać w domu, ponieważ myślą, że w ten sposób mogą kontrolować przemoc. Dziecko opuszcza zajęcia w szkole, ma coraz gorsze wyniki w nauce.

9. Bezradność

Dziecko czuje się przygniecione ciężarem swojej bezradności wobec sytuacji w domu. W niektórych przypadkach dzieci podejmują próby samobójcze jako ostateczne rozwiązanie swoich problemów.

 10. Opóźnienia w rozwoju

Dzieci, które nie mają zapewnionej właściwej opieki, gorzej się rozwijają niż ich rówieśnicy, mają kłopoty z uczeniem się i koncentracją.

 11. Zaburzenia mowy

Konsekwencją życia w ciągłym stresie mogą być zaburzenia mowy.

 12. Dolegliwości związane ze stresem

Dzieci często odczuwają dolegliwości somatyczne, takie jak: bóle głowy, żołądka, moczenie nocne. Ich ogólny stan zdrowia jest zły.

 13.  Fizyczne urazy

W wyniku przemocy dzieci często doznają poważnych urazów fizycznych.

Co możesz zrobić, by pomóc krzywdzonemu dziecku?

 1.                  Zachęcaj dziecko do opowiadania o swojej sytuacji. Wysłuchaj go uważnie!

 2.                  Wyjaśnij dziecku, że nie jest odpowiedzialne za przemoc w domu. Osoby dorosłe ponoszą całkowitą odpowiedzialność za swoje zachowanie.

 3.                  Wiele dzieci doznaje urazów, gdy próbuje bronić swojej matki. Zadbaj o bezpieczeństwo dziecka. Pomóż dziecku w opracowaniu jego planu bezpieczeństwa. Omów z nim, co może zrobić w sytuacjach przemocy. Zrób z nim dokładną listę ludzi, do których może zadzwonić czy pójść, by wezwać pomoc dla siebie i swojej rodziny.

4.                  Zadzwoń do gminnego ośrodka pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie. Dowiedz się, w jaki sposób mogą pomóc krzywdzonemu dziecku.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status