Kuźnia Wiedzy w Gminie Wieliczka

Powiedz mi, a zapomnę.

Pokaż –zapamiętam.

Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.

(Konfucjusz)

Osoby zakwalifikowane na zajęcia z matematyki:

  • Siatka Lena,
  • Bandyk Zuzanna,
  • Opaliński Piotr,
  • Mól Sylwia,
  • Miernik Justyna,
  • Wrześniak Oskar,
  • Reczek Witold,
  • Żyła Alicja.

Zajęcia rozpoczną się po 1 stycznia- 12 zajęć do czerwca. Odbywać się będą w środy w godzinach 16:30-18:00. Dokładny harmonogram zostanie przedstawiony w najbliższym czasie. Zajęcia w Kampusie rozpoczną się jeszcze w grudniu. O terminie pierwszych zajęć zostaną Państwo poinformowani.

Pozostałe osoby, które się zgłosiły zostały zapisane na listę rezerwową.

Na przyszły rok szkolny będą tworzone nowe grupy.

Zajęć z przyrody nie będzie ponieważ nie zgłosiła się wymagana ilość osób.

 

                                                         Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy realizację projektu „Kuźnia Wiedzy w Gminie Wieliczka”, który dotyczy podnoszenia tak zwanych „kompetencji kluczowych” uczniów naszej szkoły: matematyki, nauk przyrodniczych oraz programowania. W ramach projektu w roku szkolnym 2017/2018  i 2018/2019 zostaną zrealizowane dodatkowe zajęcia o charakterze pozalekcyjnym  i pozaszkolnym –  prowadzone wyłącznie metodami eksperymentu!

Korzyści dla dzieci uczestniczących w zajęciach to przede wszystkim: podniesienie poziomu koncentracji, samooceny i motywacji, rozwinięcie wyobraźni i pozytywnego myślenia, wzrost poziomu kreatywności, spontanicznej ekspresji i twórczego myślenia, określenie celów i dążenie do ich realizacji, wiara we własne możliwości, odkrywanie talentów i potencjału drzemiących w dziecku, poprawa samodzielności w działaniu oraz rozbudzanie komunikatywności.

W załączeniu przekazuję formularz rekrutacyjny, którego wypełnienie jest dobrowolnym zgłoszeniem ucznia/uczennicy do udziału w zajęciach matematyki lub nauk przyrodniczych w roku szkolnym 2017/2018. Formularz musi zostać podpisany co najmniej przez jednego rodzica/opiekuna prawnego i zwrócony do wychowawcy klasy.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne!

Zajęcia prowadzone będą w małych grupach uczniów – po około 8 osób  i organizowane zarówno w budynku szkoły, jak i w Kampusie Wielicki 
(Wieliczka, ul. Piłsudskiego 105). Nie zapewniamy dowozu i odwozu zarówno na zajęcia organizowane w budynku szkoły, jak i w Kampusie Wielickim – zatem przed zgłoszeniem na zajęcia proszę o rozważenie możliwości samodzielnego dowozu ucznia na zajęcia.

Zajęcia będą organizowane w wymiarze 24 godzin lekcyjnych w semestrze  (48 godzin lekcyjnych w roku) – to jest 12 spotkań po 2 godziny w semestrze (24 spotkania po 2 godziny w roku). Harmonogram zajęć zostanie ustalony na cały semestr i dostarczony uczniom w postaci wydruku wraz z informacją o miejscu realizacji poszczególnych zajęć.

Wymagamy co najmniej 70% obecności uczniów na wszystkich zajęciach.

 Szczegółowy regulamin dostępny jest stronie internetowej www.kuzniawiedzy.pl

Ewentualne pytania proszę kierować na adres:

Rekrutacja na zajęcia w roku szkolnym 2017/2018 trwa do 8 listopada (środa) 2017 roku i do tego dnia należy dostarczy wypełniony formularz.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Formularz zgłoszeniowy(pdf)

Zapraszam do udziału w zajęciach!

Przedmiot i ilość godzin:

  • zajęcia rozwijające z przyrody adresowane do uczniów szkół podstawowych:

Zajęcia dla 1 grupy w semestrze: 6 (x2godz. lekc.) w Kampusie Wielickim + 6 (x2 godz. lekc.) w szkołach = łącznie 24 godz. lekcyjne w semestrze, 48 godz. lekc. w roku szkolnym.

W zajęciach mogą brać udział uczniowie klas I-III oraz klas IV- VI

  • zajęcia rozwijające z matematyki adresowane do uczniów szkół podstawowych:

Zajęcia dla 1 grupy w semestrze: 6 (x2godz. lekc.) w Kampusie Wielickim + 6 (x2 godz. lekc.) w szkołach = łącznie 24 godz. lekcyjne w semestrze, 48 godz. lekc. w roku szkolnym.

W zajęciach mogą brać udział uczniowie klas I-III oraz klas IV- VI

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status