Galileo – Geografia

 Galileo – Geografia

Zapraszamy uczniów z klasy VII szkoły podstawowej do wzięcia udziału w konkursie geograficznym GALILEO.

Konkurs odbędzie się 07-03-2018 r. (godzina 8:00-9:10, sala nr 26 komputerowa oraz sala 26 czytelnia) .

Konkurs ma formę testu składającego się z 26 pytań. Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa. Konkurs z geografii trwa 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.

Zakres tematyczny Galileo – Geografia

Klasa 7 szkoły podstawowej

 • W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania przyrody w klasach IV-VI.
 • Podstawy geografii.
 • Położenie i granice Polski.
 • Podział administracyjny Polski.
 • Środowisko przyrodnicze Polski.
 • Ogólna znajomość mapy Polski.

Regulamin konkursu Galileo 2018

 1. Organizatorem konkursów jest Centrum Edukacji Szkolnej (CES).
 2. Konkurs ma zakres ogólnopolski.
 3. Czas trwania jest przez organizatora określony i nie może być przedłużany. I tak:
  • Konkurs z geografii trwa 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.
 4. Odpowiedzi zakreślane są na oddzielnej karcie odpowiedzi. Po zawodach każdy uczeń wkłada kartkę z odpowiedziami do koperty zbiorczej, którą szkolny organizator konkursu zakleja zaraz po zakończeniu konkursu.
 5. Uczestnik konkursu dostarcza do koordynatora szkolnego (p. Barbara Ptak) zgodę Rodzica oraz opłatę za konkurs w wysokości 9 zł (do dnia 02.03.2018 r. (piątek)).
 6. Zebrane pieniądze organizator przeznacza na nagrody, organizację konkursu oraz na pomoc charytatywną dla dzieci z rodzin najuboższych ze szkół współpracujących z Centrum Edukacji Szkolnej.
 7. Do każdego pytania w teście podane są 4 odpowiedzi od A do D. Tylko jedna z odpowiedzi jest prawidłowa. Każdy uczeń przed konkursem otrzymuje tyle punktów, ile jest pytań. Ocenie podlega każde pytanie i za poprawnie zaznaczoną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt, a za błędnie zaznaczoną (-1) punkt. Dodatkowo uczeń ma możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na wybrane pytania nie uzyskując ani nie tracąc punktów.
 8. Testy z lat ubiegłych dostępne są na stronie internetowej: http://www.ces.edu.pl.

Wzór zgody:

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

…………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko dziecka), uczennicy/ucznia klasy…………………… Szkoły Podstawowej…………………………………………………………..w………………………………………………………, tylko do celów związanych z jej/jego udziałem w konkursie Galileo. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu na stronie internetowej www.ces.edu.pl. i akceptuję jego postanowienia.

…………………………………………….. …………………..

podpis rodzica (opiekuna prawnego)