WAŻNY KOMUNIKAT

Siercza, dnia 24 marca 2020 r.

SP Siercza.071.13.2020.

Szanowni Państwo,
Rodzice Dzieci i Uczniów
Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy

 

W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania Szkoły Podstawowej w im. Królowej Jadwigi w Sierczy są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W tym okresie ustalony został też zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas.

W związku z organizacją zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość oraz koniecznością zapewnienia każdemu Uczniowi i Rodzicom możliwości konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia, informuję Państwa, że konsultacje będą się odbywały poprzez dziennik elektroniczny, który również zapewniać będzie wymianę najważniejszych informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem. W tej formie będziecie też Państwo informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.
Jednocześnie pragnę poinformować, że wprowadzamy zmiany mające na celu ograniczenie wiadomości od nauczycieli dotyczących pojedynczych lekcji. W najbliższych dniach wychowawcy klas prześlą Państwu materiały, w których zgromadzimy wszystkie potrzebne linki i zasoby dotyczące aktualnych materiałów, z których będą mogli korzystać uczniowie i uczennice.
Będziemy również korzystać z bezpłatnej aplikacji Cisco Webex, która umożliwi spotkania wirtualne, które odbywają się w chmurze Cisco, dają możliwość przesyłania wideo oraz prezentacji. W najbliższym czasie otrzymają Państwo instrukcje w tym zakresie.

Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać, znajdziecie Państwo we wspomnianych już informacjach przesłanych przez wychowawców klas.
Znajdzie się tam min. wykaz linków, do:
Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl;
materiałów dostępnych na stronach internetowych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
materiałów wskazanych przez nauczyciela, które zostały przesyłane pocztą elektroniczną.

Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich duże wyzwanie. Dlatego bardzo Państwa proszę o wyrozumiałość, cierpliwość oraz o współpracę i wsparcie swoich dzieci w kształceniu na odległość.

Z poważaniem

Renata Bachowska
Dyrektor Szkoły
Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy