Rekrutacja 2019/2020

SZANOWNI RODZICE

DZIECI ZAMIESZKAŁE W OBWODZIE SZKOŁY przyjmowane będą do szkoły podstawowej z urzędu na podstawie ZGŁOSZENIA. Zapisu dziecka można dokonać w sekretariacie szkoły od 11 marca 2019 r. do 4 kwietnia 2019 r. w godzinach od 8.00 do 15.00.

Przy zgłoszeniu dziecka należy wypełnić ZGŁOSZENIE , które można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej szkoły  www.sp-siercza.pl rekrutacja 2019/2020.

Zgłaszając dziecko do klasy I należy przedstawić do wglądu skrócony odpis aktu urodzenia , informację o gotowości szkolnej dziecka z oddziału przedszkolnego/przedszkola oraz oświadczenie potwierdzające adres zamieszkania.

DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY podlegają rekrutacji jeżeli szkoła będzie posiadała wolne miejsca. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji do klasy I zawarte są w zakładce – Rekrutacja 2019/2020 → Zasady rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy.

OFERTA SZKOŁY:

1. Szkoła prowadzi oddziały integracyjne.
2. Mamy różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych np. koło „Piechurek”, zajęcia teatralne, szachowe, sportowe, chór, zajęcia taneczne.
3. Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo naszych podopiecznych.
4. W pracy z dziećmi stosujemy efektywne i atrakcyjne metody i formy pracy.
5. Uczestniczymy w projektach, programach o zasięgu lokalnym, krajowym, międzynarodowym np. „Owoce w szkole”, Zintegrowana polityka bezpieczeństwa,  „Wolontariat studencki”, AISEC, EuroWeek.
6. Stymulujemy rozwój dzieci indywidualizując pracę z uczniem.
7. Dzieci uczą się zgodnej pracy z grupie.
8. Zajęcia odbywają się w jasnych, przestronnych salach wyposażonych w liczne pomoce dydaktyczne pod opieką wykwalifikowanej, stale podnoszącej swoje kompetencje, kadry pedagogicznej.
9. Zajęcia sportowe i rekreacyjne odbywają się w sali gimnastycznej wyposażonej w ściankę wspinaczkową, na boisku szkolnym i na basenie.
10. Pomagamy pokonać dzieciom trudności z nauką pod opieką pedagoga, psychologa i logopedy.
11. W szkole prowadzone są zajęcia wyrównawcze i terapeutyczne.
12. Podczas zajęć korzystamy z nowoczesnych pomocy w tym z tablic interaktywnych.

Terminy rekrutacji do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2019_2020 word pdf
Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2019_2020 word pdf

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej doc pdf
Zgłoszenie do klasy 1 doc pdf
Oświadczenie o miejscu zamieszkania doc pdf
Wniosek o przyjęcie do klasy 1 doc pdf
Oświadczenie o spełnieniu kryteriów rekrutacji doc pdf
Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy I 2019-2020  doc pdf

Zarządzenie Nr 33/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. – Informacja o zasadach przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 pdf

Uchwała nr XXXIII/405/2017 Rady Miejskiej w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych w Gminie Wieliczka pdf

Zasady rekrutacji określone przez Gminę Wieliczka strona www