Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”

W roku szkolnym 2020/2021 klasa 2 a przystąpiła do realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy”.
Celem projektu było wprowadzenie uczniów w świat wartości, w tym współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele). Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej. Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.
Udział w projekcie był dla całej społeczności klasowej wspaniałą przygodą, która dostarczyła nam wiele radości.

Kinga Piotrowska
Katarzyna Seweryn
Justyna Łokcik

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status