OCHRONA PRAW DZIECKA – dla rodziców

Rozwój koncepcji pedagogicznych w zakresie ochrony praw człowieka i dziecka wskazuje na konieczność realizacji tego problemu w programach kształcenia w różnego typu szkołach.

Ochrona praw dziecka postrzegana jest współcześnie jako koncepcja działań społecznych związanych z zagwarantowaniem praw dziecka do szczególnej ochrony i opieki w sytuacjach deprawacji, dyskryminacji, zagrożenia podstawowych potrzeb rozwojowych. Aktualnie rozwiązania legislacyjne na rzecz ochrony dziecka dotyczą zabezpieczeń zaakcentowanych przez społeczność międzynarodową, związanych z przyznaniem dziecku pełni praw i wolności jako jednostce ludzkiej, z których korzystanie ma być stosowne do osiąganej dojrzałości i samodzielności. Mają one odzwierciedlenie w kodyfikacji zawartej w Konwencji o Prawach Dziecka, w której obok praw ogólnych – obywatelskich, politycznych, kulturalnych, socjalnych i edukacyjnych – przyznano dziecku wiele praw specjalnych, między innymi do szczególnej opieki i ochrony w przypadku braku rodziców, zaniedbań, dyskryminacji, wykorzystywania i deprawacji oraz niepełnosprawności. Wzrastające zainteresowanie ochroną praw dziecka zarówno w sferze życia publicznego, jak              i podejmowanych badań teoretyczno – empirycznych wskazują, że proces ochrony praw dziecka musi być rozpatrywany w różnych kontekstach, ponieważ wiąże się z systemem zabezpieczeń społecznych (prawnych, socjalnych i opiekuńczo – wychowawczych) umożliwiających ich potencjalną i rzeczywistą realizację.

Prawa dziecka są wprawdzie integralną częścią praw człowieka, ale korzystanie z nich jest ograniczone wiekiem dziecka ( w przypadku praw politycznych – 18 lat). W przypadku praw dziecka dokonano też specyfikacji w obrębie praw ogólnych, a to ze względu na odmienność potrzeb dziecka związanych z jego niedojrzałością biopsychospołeczną oraz brakiem osobowości prawnej ( w jego imieniu występują rodzice, opiekunowie lub państwo).

Dziecko ma:

–                    prawo do wychowania w rodzinie naturalnej, jeśli nie jest to sprzeczne z najlepiej pojmowanym jego interesem;

 

–                    prawo do specjalnej pomocy i ochrony państwa w przypadku braku rodziców bądź ich ewidentnej niewydolności wychowawczej, opiekuńczej i ekonomicznej ( w tym prawo do opieki zastępczej, adopcji);

 

–                    prawo do ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym lub przed wykonywaniem pracy, która jest niebezpieczna i szkodliwa dla jego zdrowia i ogólnego rozwoju;

 

–                    prawo do ochrony przed używaniem narkotyków i substancji psychotropowych;

 

–                    prawo do ochrony przed wszelkimi formami wyzysku seksualnego i nadużyć seksualnych;

 

–                    prawo do ochrony przed maltretowaniem i nieludzkim traktowaniem, czy karaniem;

 

–                    w przypadku pozbawienia wolności – dostępu do opieki prawnej i innej odpowiedzialnej pomocy;

 

–                    prawo do specjalnej pomocy i ochrony w przypadku klęsk żywiołowych, konfliktu zbrojnego;

 

–                    w przypadku niepełnosprawności – prawo do szczególnej opieki i edukacji umożliwiającej osiągnięcie jak najwyższego zintegrowania ze społeczeństwem oraz osobistego rozwoju, sprzyjającego uzyskaniu względnej niezależności.

 

Niezależnie od rodzaju udzielanej pomocy – wszystkie przypadki, w których łamane są prawa dziecka wymagają znajomości zasad interwencji oraz prawa, a także świadomości konsekwencji podejmowanych działań opiekuńczych, często również moralnej odwagi. Wiąże się ona z potrzebą szczególnej wrażliwości każdego z nas na problem krzywdzenia dzieci przez dorosłych. Jak z łatwością można zauważyć, postępująca w ostatnich latach brutalizacja życia najdotkliwiej odbija się właśnie na niewinnych niczemu dzieciach. Dlatego, na każdym dorosłym spoczywa moralny obowiązek reagowania na wszelkie przejawy łamania przynależnych im praw.

 

 

 

AKTY PRAWNE, DOKUMENTY

{ mówiące o prawach dzieci – wybór)

Akty prawne krajowe:

 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka.
 3. Kodeks Rodzinny.

 

Organizacja Narodów Zjednoczonych:

 1. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.
 2. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych.
 3. Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych.
 4. Konwencja o Prawach Dziecka.
 5. Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.

 

Rada Europy:

 1. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Protokoły dodatkowe.
 2. Europejska Karta Społeczna.
 3. Europejska Konwencja o wykonywaniu praw dzieci.
 4. Europejska Konwencja o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu.

 

Dokumenty resortowe, np.: Policji, ministerstwa zdrowia, edukacji, sportu itp.

Pedagog szkolny

1 2 3 4 5 6

Dodaj komentarz

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status