INNOWACJA PEDAGOGICZNA – ,,Z zapałem uczymy się w szkole, by w domu więcej odpoczywać’’

Autor: mgr Justyna Kamisińska

Zakres innowacji: wybrani uczniowie klasy VI a. Czas realizacji innowacji obejmuje jeden rok szkolny z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.
Innowacja zostanie przeprowadzona w ramach przydziału godzin nauczyciela współorganizującego, który będzie współorganizował trzy zamiast czterech lekcji wychowania fizycznego. Czwarta godzina lekcyjna z zajęć WF zostanie podzielona na dwa, dwudziestopięciominutowe zajęcia przeprowadzane w poniedziałki i środy.

Motywacja wprowadzenia innowacji: Ilość przyswajanej na zajęciach wiedzy przez uczniów jest ograniczona – po lekcjach czeka ich ogrom pracy w domu. Aby uczniowie mogli lepiej wykorzystać wolny czas spędzony w szkole między zajęciami specjalistycznymi a lekcjami, postanowiłam zorganizować im zajęcia w formie dwóch, dwudziestopięciominutowych lekcji w ramach mojego pensum nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne.

Opis innowacji:

I. Wstęp
Celem innowacji jest wyrównanie szans wybranych uczniów na to, by w szkole mogli oni przyswajać wiedzę z lepszym rezultatem, co będzie skutkowało zwiększeniem ilości czasu na odpoczynek i rozwijanie zainteresowań w domu.

II. Założenia ogólne
Innowacja skierowana jest do wybranych uczniów z klasy VIa.
Podczas zajęć przeprowadzonych w ramach innowacji pedagogicznej uczniowie będą mogli utrwalać poznane przez siebie treści oraz uzupełniać wiedzę z przedmiotów, które sprawiają im szczególną trudność. Dodatkową korzyścią wynikającą z innowacji jest to, że zostanie ona przeprowadzona w ramach przydziału godzin nauczyciela współorganizującego.

III. Cele innowacji
Cel główny: podniesienie kompetencji uczniów związanych z przyswajaniem treści z przedmiotów, które sprawiają im szczególną trudność.
Cele szczegółowe:
– zyskanie dodatkowego czasu na uzupełnianie wiedzy,
– zagospodarowywanie wolnego czasu uczniów w godzinach porannych,
– rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów (zgodne z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021,
– doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
– kształtowanie umiejętności pracy w grupie,
– tworzenie przyjaznych warunków do nauki dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
– traktowanie ucznia podmiotowo – zwracanie szczególnej uwagi na jego potrzeby i możliwości psychofizyczne.

IV. Metody i formy pracy
– praca indywidualna,
– praca w grupie,
– metody dostosowane do zróżnicowanego zakresu materiału przyswajanego przez uczniów m.in.: obserwacja, pokaz, pogadanka, demonstracja, ćwiczenia praktyczne, Metoda Dobrego Startu, metody rozwijające aktywność własną, elementy dziecięcej matematyki – metody prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.

V. Przewidywane osiągnięcia i spodziewane efekty
– poprawa samooceny uczniów objętych innowacją,
– lepsze zrozumienie omawianych na lekcjach treści,
– skuteczniejsze zapamiętywanie istotnych treści w szkole,
– więcej czasu na odpoczynek lub rozwijanie zainteresowań w domu,
– nauczenie uczniów współpracy i dzielenia się swoją wiedzą.

VI. Tematyka zajęć
Zagadnienia będą na bieżąco dostosowywane do potrzeb uczniów w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego z 2017.

VII. Ewaluacja
W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przygotuje i przeprowadzi sprawdziany wewnętrzne stanowiące pisemną diagnozę postępów uczniów oraz rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami. Analiza wyników uczniów i opracowanie wniosków z przeprowadzonych rozmów oraz wyniki klasyfikacji pozwolą ocenić realizację zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować dalszą pracę oraz ewentualnie zmodyfikować metody i formy pracy. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji organizacyjnej w kolejnym roku szkolnym. Wszystkie wyniki, wnioski i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione Dyrektorowi Szkoły.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status