REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W SIERCZY

 1. Cele i zadania świetlicy
 2. Zadaniem świetlicy jest opieka nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem dziecka oraz pomoc rodzicom w zapewnieniu ich dzieciom opieki wychowawczej w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
 3. Praca z dzieckiem uwzględnia jego indywidualne potrzeby w trosce o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu.
 4. Świetlica realizuje prawa dziecka do:

         3.1 aktywnego kształtowania kontaktów społecznych,

         3.2 zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,

         3.3 nauki i realizacji własnych potrzeb.

 1. Świetlica sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i formy oddziaływań do możliwości rozwojowych dziecka z uwzględnieniem warunków lokalowych oraz przepisów BHP.
 2. Organizuje dzieciom pomoc w nauce, tworzy możliwie dobre warunki do pracy własnej i przyzwyczaja do samodzielnej pracy umysłowej.
 3. Uczy gospodarowania czasem wolnym, organizuje rekreację.
 4. Rozwija zainteresowania, zamiłowania, uzdolnienia uczniów.
 5. Wpaja zasady kultury zdrowotnej, higieny, dbałości o zdrowie własne i innych.
 6. Wdraża zasady bezpiecznego zachowania w szkole i poza nią.
 7. Rozpoznaje i zapewnia realizację aktualnych potrzeb dydaktyczno – wychowawczych dzieci przy ścisłej współpracy z wychowawcami, nauczycielami i  pedagogiem.
 8. Organizacja pracy świetlicy
  1. Świetlica jest organem opiekuńczo – wychowawczym szkoły.
  2. Jednostka zajęć w grupie wychowawczej wynosi 60 minut a w zespole zainteresowań 45.
  3. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosi max. 25 osób.
  4. Czynna jest w dniach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w szkole.
  5. Organizację pracy określa ramowy rozkład dnia dostosowany do zajęć lekcyjnych dzieci.
  6. Nauczyciel świetlicy zapoznaje dzieci z zasadami BHP i sygnalizacją przeciwpożarową.
  7. Dziecko może opuścić świetlicę szkolną (toaleta, biblioteka, obiad, automat, wyjście do domu) za wiedzą i zgodą nauczyciela.
  8. Uczniowie, którzy nie korzystają z obiadów w porze obiadowej przebywają wraz z grupą  w stołówce szkolnej pod opieka nauczyciela.
  9. W świetlicy szkolnej uczniowie nie korzystają z telefonów komórkowych, smartfonów,  MP3 i innych urządzeń komunikacyjnych.
  10. Za zaginione przedmioty wartościowe (w tym urządzenia techniczne) lub pieniądze przyniesione z domu świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
  11. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.
 • Obowiązują określone zasady przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej:

        12.1 Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców /opiekunów prawnych, składanego corocznie w terminie wyznaczonym przez szkołę. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zgłoszenie dziecka po tym terminie – jeżeli są wolne miejsca.

        12.2 Do świetlicy przyjmowane są przede wszystkim dzieci z klas 1-3.

        12.3 W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci, których rodzice/ opiekunowie prawni pracują zawodowo oraz dzieci rodziców /opiekunów prawnych samotnie wychowujących dziecko pracujących zawodowo.

 1.       Obowiązują określone zasady przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej:

        13.1 Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej są osobiście przyprowadzane i odbierane przez rodziców/ opiekunów prawnych lub osoby przez nich upoważnione i wskazane w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy.

        13.2 Rodzice / opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci przed i po godzinach pracy świetlicy (świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku,  w godzinach od 7.00 do 17.00).

        13.3 Rodzice / opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły.

        13.4 Rodzice przyprowadzają dziecko do szkoły i pozostawiają  pod opieką nauczyciela świetlicy.

        13.5 Nauczyciele uczący w klasach 1- 3 są zobowiązani po skończonych zajęciach, wyjściach poza szkołę itp. doprowadzić uczniów zapisanych do świetlicy szkolnej do sali świetlicowej.

        13.6 Nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe dla dzieci zapisanych na świetlicę mają obowiązek zabrać uczniów na zajęcia, a po zakończonych zajęciach przyprowadzić uczniów do sali świetlicowej.

        13.7 Wszystkie osoby odbierające dzieci ze świetlicy muszą osobiście stawić się u nauczyciela świetlicy i poinformować go o odebraniu dziecka.

        13.8 Dziecko  ze świetlicy powinno  być odbierane przez osobę  dorosłą wskazaną przez rodziców/ opiekunów prawnych w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy.W przypadku, gdy dziecko odbierane jest przez osobę niepełnoletnią (rodzeństwo) wymagane jest dodatkowo pisemne oświadczenie czytelnie podpisane przez rodziców/ opiekunów prawnych.

       13.9 W przypadku odbierania dziecka przez osobę nie wskazaną w Karcie, dziecko musi posiadać i przekazać nauczycielowi upoważnienie pisemne czytelnie podpisane przez rodziców/ opiekunów prawnych, w którym należy wyszczególnić dane osoby odbierającej: imię i nazwisko, nr dowodu osobistego.

       13.10 Jeżeli rodzic/ opiekun prawny zgadza się na stałe samodzielny powrót dziecka do domu wpisuje taką informację w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy i deklaruje, że ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko.

       13.11 W przypadku, gdy dziecko wyjątkowo samodzielnie wraca do domu musi posiadać pisemne oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych, w którym wyraża zgodę na samodzielne opuszczenie świetlicy przez dziecko i deklaruje, iż ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze do domu.

       13.12 Ze względu na bezpieczeństwo ucznia rodzic/ opiekun prawny nie może zgłaszać telefonicznie samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy.

       13.13 Z sali świetlicowej lub miejsca pobytu grupy świetlicowej tzn. placu zabaw, sali gimnastycznej itp. można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic/ opiekun prawny lub osoba upoważniona dotarła na miejsce pobytu grupy.

       13.14 W przypadku, gdy rodzice/opiekunowie prawni nie odebrali dziecka ze świetlicy do godziny 17.00, a nauczyciel świetlicy nie może nawiązać kontaktu telefonicznego z rodzicami/opiekunami prawni, nauczyciel postępuje zgodnie z przyjętą procedurą oraz informuje Dyrektora szkoły i wychowawcę o zaistniałej sytuacji.

      13.14.1. Wychowawca świetlicy podejmuje próbę nawiązania kontaktu z rodzicami bądź opiekunami dziecka, wskazanymi w karcie zapisu do świetlicy. Ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka. Sporządza notatkę w dzienniku świetlicy.

      13.14.2. Gdy taka sytuacja powtarza się dwukrotnie rodzic/ prawny opiekun zostaje pouczony o tym, iż w przypadku ponownego nieterminowego odbierania dziecka, zostanie ono przekazane pod opiekę odpowiednim organom (Policji lub MGOPS).

      13.14.3. W przypadku, gdy dziecko nie zostało odebrane przez rodziców/ opiekunów prawnych nauczyciel lub dyrektor powiadamia policję w celu powierzenia dalszej opieki nad dzieckiem odpowiednim instytucjom opiekuńczo – wychowawczym.

 1. W indywidualnych przypadkach uprawniony rodzic/opiekun prawny winien informować pisemnie (kopia decyzji sądu) nauczyciela świetlicy o pozbawieniu lub ograniczeniu prawach rodzicielskich, co ma wpływ na pozbawienie prawa do odbioru dziecka ze świetlicy.
 2. Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do bieżącej aktualizacji danych zawartych w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy w przypadku ich zmiany.
 3. Obowiązują zasady postępowania w przypadku, gdy uczeń w czasie pobytu na świetlicy ma objawy chorobowe:

      16.1 W przypadku wystąpienia dolegliwości wychowawca świetlicy odprowadza dziecko do pielęgniarki szkolnej, która informuje rodziców/ opiekunów prawnych dziecka.

      16.2 W przypadku nieobecności pielęgniarki nauczyciel zawiadamia telefonicznie rodziców/ opiekunów prawnych dziecka o zaistniałej sytuacji.

      16.3 W razie braku kontaktu z rodzicami oraz nieobecności pielęgniarki, w przypadku nasilających się objawów, nauczyciel świetlicy zgłasza sprawę Dyrekcji i wezwane zostaje pogotowie.

 1. Obowiązują zasady kontaktów z rodzicami:

     17.1 W nagłych sytuacjach nauczyciel świetlicy może skontaktować się telefonicznie z rodzicami/ prawnymi opiekunami dziecka. W innych przypadkach wzywa rodzica/ prawnego opiekuna stosując formę pisemną (stosowny wpis do dzienniczka ucznia).

     17.2 Bieżące uwagi dotyczące zachowania oraz spraw organizacyjnych, nauczyciel może przekazać w formie pisemnej.

 1. Obowiązki nauczyciela
 1. Nauczyciel świetlicy rzetelnie realizuje zadania wynikające z powierzonego stanowiska oraz funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 2. Wspiera rozwój psychofizyczny dziecka, jego zdolności i zainteresowania.
 3. Stosuje twórcze i nowoczesne metody nauczania i wychowania, planuje pracę dydaktyczno-wychowawczą zgodnie z obowiązującym programem wychowawczo – profilaktycznymi i planem pracy świetlicy szkolnej.
 4. Otacza indywidualną opieką każde dziecko i utrzymuje kontakt z rodzicami i wychowawcą, pedagogiem, psychologiem, logopedą i pielęgniarką.
 5. Dba o bezpieczeństwo dzieci i rozwijanie ich twórczej aktywności.
 6. Doskonali kwalifikacje zawodowe.
 7. Prowadzi pełną i rzetelną dokumentację pedagogiczną (dziennik, lista obecności plany pracy, sprawozdania).
 1. Prawa i obowiązki uczniów w świetlicy szkolnej
 1. Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do:

       1.1 przynoszenia codziennie, niezależnie od rodzaju zajęć zmiennego obuwia,

       1.2 regularnego uczestniczenia w zajęciach świetlicowych zgodnych z planem pracy świetlicy, w godzinach przed i po zajęciach lekcyjnych,

       1.3 nienagannego i należytego zachowania się w czasie pobytu w świetlicy szkolnej w stosunku do nauczycieli — wychowawców i kolegów,

       1.4 dbania o czystość osobistą i estetyczny wygląd świetlicy,

       1.5 poszanowania sprzętu znajdującego się w sali świetlicowej,

 1. Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do:

       2.1 korzystania z pomocy nauczycieli świetlicy w odrabianiu zadań domowych i pokonywaniu trudności w nauce,

       2.2 rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,

       2.3 korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, zabawek i sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu świetlicy.

 1. System motywacyjny – nagrody i kary
 1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:

        1.1 wzorowe zachowanie,

        1.2 aktywne uczestnictwo w zajęciach programowych,

        1.3 twórcze zaangażowanie podczas proponowanych zajęć,

        1.4 pomoc wychowawcy,

        1.5 dbałość o porządek oraz poszanowanie gier, zabawek i wyposażenia świetlicy,

        1.6 przestrzeganie zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania,

        1.7 udział w konkursach organizowanych w świetlicy.

 1. Rodzaje nagród:

        2.1 pochwała udzielona na forum grupy,

        2.2 pochwała udzielona do rodziców,

        2.3 pochwała udzielona do wychowawcy klasy,

        2.4 nagroda przyznana na koniec roku szkolnego za całokształt pracy – wręczenie dyplomu i nagrody rzeczowej.

 1. Uczeń może otrzymać karę za:

        3.1 ignorowanie poleceń wychowawców,

        3.2 używanie wulgarnego słownictwa,

        3.3 nie przestrzeganie porządku,

        3.4 agresywne zachowanie w stosunku do koleżanek i kolegów,

        3.5 brak szacunku wobec dorosłych i kolegów,

        3.6 świadome niszczenie wspólnego dobra, jakim jest wyposażenie świetlicy.

 1. Rodzaje kar:

        4.1 ustne upomnienie nauczyciela,

        4.2 upomnienie nauczyciela z powiadomieniem rodziców,

        4.3 upomnienie nauczyciela z powiadomieniem wychowawcy klasy,

        4.4 wpis do dziennika ,

        4.5 czasowe zawieszenie prawa uczęszczania do świetlicy,

        4.6 skreślenie z listy wychowanków świetlicy.

VII. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status