Rekrutacja 2024/2025 do klasy pierwszej – 03.2024

SZANOWNI RODZICE

DZIECI ZAMIESZKAŁE W OBWODZIE SZKOŁY przyjmowane będą do szkoły podstawowej z urzędu na podstawie ZGŁOSZENIA.
Rekrutacja rozpocznie się 01.03.2024 r. zgłoszenia dzieci do klasy I dokonuje się z wykorzystaniem systemu informatycznego poprzez dedykowaną stronę internetową https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/wieliczka dostępną na portalu internetowym Gminy Wieliczka www.wieliczka.eu.
Wypełnione w systemie elektronicznym zgłoszenie wraz z załącznikiem należy wydrukować i podpisane przez obojga rodziców/opiekunów prawnych należy przesłać w formie scanu na adres mailowy: lub osobiście w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 po wcześniejszej informacji telefonicznej: 12 651 54 97, 662 274 682

Zgłaszając dziecko do klasy I należy przedstawić do wglądu skrócony odpis aktu urodzenia, oraz dostarczyć informację o gotowości szkolnej dziecka z oddziału przedszkolnego/przedszkola oraz oświadczenie potwierdzające adres zamieszkania.

DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY: od 18 marca 2024 r. dyrektor publicznej szkoły podstawowej podaje informację o liczbie wolnych miejsc do klasy I, które mogą być obsadzone przez kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym. Od 19 marca 2024 r. od godz. 8.00 do 5 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00 będzie udostępniona możliwość elektronicznego wprowadzania wniosków o przyjęcie kandydata. Na dedykowanej stronie internetowej https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/wieliczka zamieszczona zostanie również instrukcja wypełnienia wniosku w formie elektronicznej. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji do klasy I zawarte są w zakładce – Rekrutacja 2024/2025 → Zasady rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy.
W razie pytań proszę kontaktować się mailowo na adres: lub telefonicznie 12 651 54 97, 662-274-682.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych spoza rejonu są zobowiązani
do dostarczenia do szkoły potwierdzenia woli uczęszczania w terminie:
od 22.04.2024 r. od godz. 12:00 do 24.04.2024 r. do godz. 16:00.

Brak potwierdzenia woli we wskazanym terminie jest równoznaczne
z rezygnacją z miejsca w jednostce!!!

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status