Egzamin ósmoklasisty. Ważne informacje.

Informacje dla uczniów i rodziców dotyczące sposobu przeprowadzania egzaminu w szkole.
Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 planowany jest w dniach 25-27 maja 2021r.
W tym roku szkolnym egzamin zostanie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres podstawy programowej.
Wymagania egzaminacyjne w roku szkolnym 2021/2021  

Zachęcamy do śledzenia informacji dotyczących Egzaminu Ósmoklasisty publikowanych na stronach:
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.


Na stronie
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej znajdują się również arkusze egzaminacyjne z lat poprzednich, arkusze egzaminów próbnych i arkusze ćwiczeniowe wraz z rozwiązaniami lub odpowiedziami: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2020/2021

W terminie głównym

1.język polski –  25 maja 2021. język polski –25 maja 2021 r.(wtorek) godz. 9:00

2. matematyka –26 maja 2021r. (środa) godz. 9:00

3.język obcy nowożytny –27 maja 2021r. (czwartek) godz.9:00

120 minut

100 minut

90 minut

W terminie dodatkowym

1. język polski –16 czerwca 2021r. (środa) godz. 9:00

2. matematyka –17 czerwca 2021r. (czwartek) godz.9:00

3. język obcy nowożytny –18 czerwca 2021r. (piątek) godz. 9:00

W przypadku uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do przedłużenia czasu pracy trwa odpowiednio:

– egzamin z języka polskiego- 180 minut

– egzamin z matematyki- 150 minut

– egzamin z języka obcego nowożytnego- 135 minut.

 • Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎
 • Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.
 • Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
 • Uczniowie mogą mieć ze sobą mała butelkę. Butelka wody powinna stać na podłodze przy nodze stolika.
 • Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE.
 • Uczniowie losują numery stolików, przy których będą pracować.
 • Uczniowie rozpoczynają pracę z arkuszem po otrzymaniu polecenia nauczyciela.
 • Uczeń ma obowiązek samodzielnie rozwiązywać zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności tworzyć własny tekst lub własne rozwiązania zadań w czasie trwania egzaminu.
 • W czasie egzaminu uczniowie nie opuszczają sali.
 • W uzasadnionych przypadkach uczniowie udają się do toalety pod opieką innego nauczyciela. Potrzebę wyjścia uczeń sygnalizuje przez podniesienie ręki.
 • Zostawia na ławce zamknięty arkusz. Czas jego nieobecności odnotowuje się w protokole.
 • Po rozdaniu arkuszy uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali.
 • Jeżeli uczeń skończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika.
 • Jeżeli uczeń zakłócałby przebieg egzaminu, przewodniczący przerywa mu pracę i unieważnia egzamin.

Egzamin można również unieważnić, gdy uczeń

 1. rozwiązuje zadania egzaminacyjne niesamodzielnie

 2. wniósł na salę egzaminacyjną jakiekolwiek urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej

 3. wniósł na salę egzaminacyjną materiały lub przybory niewymienione w komunikacie dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych

Uczeń, któremu unieważniono egzamin, pisze go w terminie czerwcowym.

Po rozdaniu arkuszy uczniowie:

– zapoznają się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza

– sprawdzają kompletność arkusza tj. czy zawiera zeszyt zadań oraz kartę odpowiedzi

– czy zeszyt zadań zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony

– czy nr pesel na naklejkach jest prawidłowy

– NIE WOLNO PODPISYWAĆ SIĘ NA ARKUSZU!

– wpisują kody i umieszczają naklejki przygotowane przez OKE w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego

Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.

Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym:

 1. informuje zdających o zakończeniu pracy

 2. wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie)

 3. poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów

 4. poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.

Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczenia/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami zawierającymi najważniejsze informacje o egzaminie z danego przedmiotu. Tutaj

Trzymamy kciuki!

Aneta Spiak-pedagog i Lidia Prokopowicz-wychowawczyni klasy ósmej

(zdjęcie-pixabay)

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status